VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april.

2015 har varit ett omtumlande år med många nya regler att sätta sig in i framförallt vad gäller gårdsstöd och förgröningsstöd. Men även nya åtaganden av miljöersättningar och förändringar inom kompensationsstödet har vänt upp och ned på tidigare års tänkesätt när man planerar sin växtodling m.m. Knappt har utbetalningarna avslutats för 2015 förrän vi står inför dörren till en ny säsong. Det kommer en del nyheter även 2016 som man måste vara observant på och som beskrivs kortfattat nedan.

Gårdsstödet
I och med CAP reformens sjösättning 2015 så innebar det en stor förändring i regelverket. Den största påverkan av stödnivån är dels att utjämningen av stödrättsvärdet påbörjades och dels att de tidigare fem regionerna i landet nu blir en enda region. Utjämningen innebär att alla stödrätter, oavsett tidigare stödrättsvärde, ska utjämnas och bli lika för alla i hela landet 2020. Till detta läggs förgröningsstödet under förutsättning att miljövillkoren är uppfyllda d.v.s. att diversifiering och ekologiska fokusarealer.

Att tänka på inför 2016:

 • Se till att du uppfyller kravet på tre grödor (gäller gårdar över 30 ha) eller två grödor (gårdar mellan 10-30 ha)
 • Gårdar över 15 ha (i regel gårdar utanför kompensationsstödsomr.) måste ha minst 5% Ekologisk Fokusareal (EFA)
 • Räkna först bort permanenta långliggande vallar som legat i fem år innan beräkningar görs. Obs! Nyhet inför 2016 är att vallar där miljöersättning för vall utgått inte längre ska räknas som permanent gräsmark utan räknas nu som åkermark i den bemärkelsen att den nu ska med i underlaget för förgröningskraven. Det innebär t.ex. att det för en del brukare bl.a. blir större areal träda än 2015 men att man även kan lägga sådan mark som träda inom EFA.

Stöd till unga
Du kan få stöd till unga jordbrukare om du:

 • är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet
 • har startat ett jordbruksföretag för första gången 2011 eller senare
 • har stödrätter och får gårdsstöd samma år som du söker stöd
 • max 90 ha, ca 500 kr/ha

Stödrätter
Fr.o.m. 2015 får du som brukare endast behålla stödrätter motsvarande den jordbruksmark du söker för i SAM Internet 2015. Överskottsstödrätterna med lägst värde är nu indragna av Jordbruksverket till nationella reserven. LRF Konsult har en egen stödrättsbörs som varit flitigt använd genom åren. Stödrättsbörsen kommer att öppnas i samband med att SAM Internet öppnar för ansökan den 10 febr. Det kommer av naturliga skäl att finnas färre stödrätter 2016 men allteftersom mark som ej söks för längre frigör stödrätter, så kommer börsen att fyllas på så småningom. Får man stödrätter över 2016 så måste man använda dem inom två år annars brinner de inne.
Det finns även en pott stödrätter att söka ur från Nationella reserven som går att söka ur om man uppfyller något av nedanstående:

 • Ung lantbrukare högst 40 år under det år du söker och har startat jordbruk för första gången under de senaste 5 åren (2011 eller senare)
 • Om man har startat ett jordbruk 2014 eller senare och inte har några stödrätter
 • Om man har betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd och registrerats i blockdatabasen under 2014 eller senare
 • Lantbrukare som inte har kunnat bruka eller sköta sin mark på grund av offentliga infrastrukturarbeten, till exempel vägbygge

Nötpeng
Betalas ut till nötdjur över 1 år och som registrerats i CDB. Obs! Missa inte att registrera till CDB förändringar som skett inom 7 dagar. Missa heller inte att ange rätt produktionsplatsnummer.

Landsbygdsprogrammet, Nya miljöstöd
Nya miljöersättningar som är möjliga att söka 2016 är:

 • Miljöersättning för minskat kväveläckage
 • Miljöersättning för skyddszoner
 • Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du gick in i nytt åtagande för betesmarker 2015 så hittar du ditt förslag till åtagandeplan på ”Mina sidor” i SAM Internet

Förändringar i kompensationsstödet 2016

 • nya områden.
 • nya gränser för djurtäthet 
 • nya stödbelopp

Området där man kan få kompensationsstöd är det samma som 2015 men indelningen i stödområden som styr vilket belopp per hektar du får har ändrats. Från och med 2016 finns det 12 stödområden där du kan få kompensationsstöd (10 omr. 2015). Anledningen till dessa förändringar är bl.a. att man nu beräknar den medeltemperatur som speglar odlingsperiodens längd.

Nya djurvälfärdsersättningar 2016

 • Ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Ersättningen är 220 kronor per mjölkko
 • Ersättning för extra djuromsorg för suggor. Ersättning 1000 kr/sugga
 • Ersättning för extra djuromsorg för får. Ersättningen är 2 000 kronor per djurenhet. 1 får motsvarar 0,15 djurenheter = ca 300 kr/tacka
 • Ettårsåtagande. Det innebär att man ska uppfylla villkoren för ersättningen året man söker åtagande och utbetalning. 
 • Produktionsplatsnummer

Ta hjälp
Rådgivarna på LRF Konsult håller sig väl uppdaterade på EU stöden och på alla nyheter inför 2016. Vill du själv förkovra dig så gå in på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) där du kan du läsa mer om stöden.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>