VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Hur jobbar du med prissäkring?

Prissäkring är en viktig parameter för att minska riskerna när världsmarknadspriserna fluktuerar.

Sedan början av 90-talet har prisfluktuationerna för lantbruksprodukter ökat drastiskt (se diagram 1 nedan). För att hantera den ökade risken är det viktigt att du identifierar vilka intäkts och kostnadsposter i ditt företag som påverkar lönsamheten mest och utarbetar en strategi för att hantera dem.

Prissänkningar

Diagram 1. Prissvängningarna på marknaden för jordbruksprodukter har ökat markant sedan början av 90- talet vilket ställer större krav på riskhanteringen i lantbruksföretagen. Källa: Food and Agricultural Organization of the United States, FAO.

Det är idag möjligt att säkra både intäkter och kostnader. Det som först brukar komma på tal när man pratar prissäkring i lantbruket är säkring av spannmål och i ett animalieproducerande företag alltså säkring av foderkostnaden. Men det finns också andra råvaror som går att prissäkra som vi inte får glömma bort när vi pratar om säkring av intäkter och kostnader i ett nötköttsföretag. Men vi börjar med att titta närmare på säkring av foderkostnaden.

Prissäkring av foder

Beroende på nötköttsproduktion är foderstrategin olika viktig då åtgången av spannmål i foderstaten varierar mycket. Vid uppfödning av tjurar är ofta kostnaden för foder hög och därmed är foderstrategin för tjuruppfödare viktigare än för till exempel en dikoproducent. När du ser över foderstrategin i ditt företag är det första du bör överväga om företaget ska producera eget spannmål, köpa in spannmål eller om du ska köpa in färdigfoder.

Ska du odla egen spannmål behöver du beräkna kostnaden för det i ditt företag. Du får sedan dividera den med förväntad årlig avkastning och jämföra kostnaden med vad inköpt spannmål eller färdigfoder skulle kosta. Kostnaderna består av:

  • Underhåll, avskrivningar samt ränta på maskiner och kostnad för arbetskraft, alternativt kostnad för inlejda körslor
  • Underhåll, avskrivning samt ränta på lagringsutrymme
  • Insatsvaror så som utsäde, gödning samt växtskydd
  • Arrende eller alternativvärde för marken
  • Underhåll, avskrivningar samt ränta på foderblandningsutrustning och kostnad för arbetskraft

Inköp av pris säkrat spannmål kan göras från ett foderföretag till ett på förhand förhandlat pris. Foderpriset kan också säkras upp genom handel av köpoptioner på internationella spannmålsbörser, se faktaruta. Ett annat alternativ är att köpa spannmål från en närliggande spannmålsodlare. Bara för att du inte handlar spannmålen på en internationell marknad betyder inte det att priset inte kan säkras. Du kan göra en uppgörelse om ett fast pris för en förbestämd kvantitet med din lokala odlare. Handlar du med köpoptioner eller har ett på förhand förhandlat pris vet du företagets maximala foderkostnad på förhand och kan planera produktionen utefter det.

Beroende på hur stora kvantiteter av spannmål som köps in åt gången kan kostnaden för lagring variera i företaget men kostnaden för foderblandning har du oavsett om du har odlat eget spannmål eller väljer att köpa in det. Enda gången du slipper ifrån det är när du köper färdigblandat foder. Även om du väljer den strategin gäller det att förhandla med foderförsäljaren för att nå en bra överenskommelse. Glöm inte bort att pris är en viktig parameter när du bestämmer dig för vilken foderleverantör du ska välja men du får inte glömma bort att det även är viktigt att förhandla om till exempel leveranstid och kvantitet.

Vilken strategi du ska välja i ditt företag beror till stor del på vad din årliga spannmålskostnad är och vad du skulle kunna spara på att förhandla om foderpriset. Men det beror också på ditt eget intresse. Är du intresserad av att följa världsmarknadspriserna på vete så testa att säkra upp en del av fodret med köpoptioner. Men är inte spannmålsbörsen ditt stora intresse så se i stället över vad du kan göra på hemmaplan för att minska riskerna för att foderkostnaden skenar iväg. Det enda som går att säga med säkerhet är att det är bättre att göra något än att inte göra något alls.

Prissäkring av intäkter

Just nu är priset på nötkött högt och slakterierna slåss nästan om att få köpa slaktmogna djur. För de som inte föder upp egen rekrytering till exempel tjuruppfödare innebär det höga priser för den viktigaste insatsvaran, kalven. Så har det inte alltid varit utan bara för några år sedan så var tjurkalvarna en restprodukt i mjölkkobesättningar och det fanns ett överskott av kalvar att köpa på marknaden. Både för diko- och mjölkproducenter som inte själva slutuppföder sina djur och för tjuruppfödare så är det i många fall en fördel att ha ett avtal med en gård som hämtar/levererar djur. Säljaren av kalvarna kan då vara säker på att kalvarna hämtas i tid och som till exempel tjuruppfödare kan man vara säker på att man alltid har nya kalvar att sätta in i produktionen så att inte stallet står tomt. Har man dessutom möjlighet att förhandla om ett pris som antingen är fast eller sätts i relation till prisutvecklingen på marknaden så kan både säljare och köpare känna sig trygga med priset och de kan därmed koncentrera sig på att optimera produktionen. Så utan att ha säkrat kalvpriset på en internationell marknad kan både köpare och säljare minskat riskerna i sina företag.

Slutsats

Fundera över vilka strategier du använder dig av idag för att minska intäkts- och kostnadsriskerna i ditt företag och fundera på hur du kan förfina dem, vilka nya strategier du behöver införa och hur du ska bli ännu bättre på att hantera prissvängningarna på marknaden framöver.

Köpoptioner

Genom köpoptioner kan lantbrukaren köpa sig rätten, dock inte skyldigheten, till att köpa en given volym av en vara till ett visst pris. För detta betalar köparen en premie. Premie är att se som en försäkringspremie. Säljaren av köpoptionen är skyldig att sälja optionen till det förutbestämda priset, och kan därmed förlora på optionen om priset på inlösensdagen är högre än kostnaden för köpoptionen. Om priset faller behöver köparen inte nyttja optionen. För detta ersätts säljaren med premien som köparen betalde för köpoptionen.