VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Yngre lantbrukare har störst framtidstro

I årets Lantbruksbarometer märks att yngre lantbrukare har större framtidstro än sina äldre kollegor.

Fortfarande pressas många svenska lantbruksföretag av dålig lönsamhet, sämst lönsamhet upplever mjölkföretagen och endast bland grisköttsföretagen finns det fler lantbrukare som anser lönsamheten god än dålig. De yngre lantbrukarna har investerat flitigast det gångna året, men fortfarande är det en relativt liten andel lantbrukare som gjort investeringar i jämförelse med historiska siffror. Något fler investeringar planeras det kommande året än för ett år sedan.

Lönsamheten i samma nivå som för ett år sedan
Lönsamhetsindex är på samma nivå som för ett år sedan. Sju av tio lantbrukare anser fortfarande att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Sämst lönsamhet upplever mjölkproducenterna där 93 procent svarat att de har ganska eller mycket dålig lönsamhet. Bland grisköttsproducenterna uppger 55 procent att de har ganska eller mycket god lönsamhet och visar därmed ett positivt lönsamhetsindex på 10 vilket kan jämföras med det totala lönsamhetsindex för samtliga produktionsgrenar som är minus 43. De yngsta lantbrukarna har störst tro på framtida lönsamhet.

Investeringarna fortsatt försiktiga, men indikationer finns för ökande investeringsvilja
Investeringarna är fortsatt försiktiga men det finns indikationer på ökande investeringsvilja. Genomförda byggnadsinvesteringar har minskat något sedan föregående år medan maskininvesteringarna ökat lite. Planerade djurstallsinvesteringar är större bland nöt- och grisköttsproducenter där 17 procent planerar för investeringar. Bland grisköttsproducenterna har 47 procent investerat i maskiner under 2015. Lantbrukarna i åldern 31–40 har gjort flest maskininvesteringar medan de under 30 år har gjort flest investeringar i byggnader och jordbruksmark.

Fortsatt hög nyutlåning i branschen
Lantbrukarnas upplåning ökade med 13,6 miljarder kronor eller 4,9 procent under 2015. Den låga räntan har delvis minskat effekterna av tuffa förutsättningar i flera näringar. 11 procent har minskat eller begärt amorteringsanstånd, en ökning med 4 procentenheter från föregående år. Bland mjölkproducenterna är siffran högst, 21 procent.

Konkurrenskraft och framtid
I år har frågan om konkurrenskraft ställts i jämförelse med ett europeiskt perspektiv. 22 procent av lantbrukarna anser att de har ganska eller mycket god konkurrenskraft jämfört med andra europeiska länder. Lantbrukare i åldern 41–50 anser att de har bäst konkurrenskraft. 78 procent av lantbrukarna i åldern 31–40 skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. De är också den grupp som tror mest på att förutsättningarna kommer att vara bättre om fem år.

I Skåne och Halland planerar lantbrukarna flest åtgärder för att förbättra lönsamheten Lönsamheten har förbättrats i fyra av sju regioner jämfört med föregående år men i samtliga regioner anser fler lantbrukare att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. I Region 4 är lönsamhetsindex högst med minus 23. Det är också den region där flest investeringar har gjorts under det gångna året.

Ladda ner
Lantbruksbarometern 2016 (pdf)>>
Regionkommentarer Lantbruksbarometern 2016 (pdf)>>
Pressmeddelandet (pdf)>>
Pressinbjudan>>

Se filmen om Lantbruksbarometern 2016

För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13
Per Skargren, Segmentsansv. Skog & Lbr., Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613
Linda Ternstedt, Kommunikationschef LRF Konsult, tel 08-700 20 33

Om studien
Intervjuerna har skett mellan den 11–25 januari 2016. Lantbruksbarometern är en
årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 29:e helårsupplagan. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1 000 lantbrukare, under september ifjol intervjuades 500 lantbrukare.

Arbetsgruppen för Lantbruksbarometern 2016 har bestått av Jimmy Larsson, Helena Iacono och Carl Dyrendahl från LRF Konsult samt Per Skargren och Stefan Johansson från Swedbank och Sparbankerna.