VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 69 Ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
68,4 ha
Skogsmark:
60,7 ha
Skogsimpediment:
0,4 ha
Inägomark:
6,2 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Virkesförråd:
12 112 m³sk
Fastighet:
Falkenberg Kornarp 1:1

Utgångspris/ försäljningssätt

7 500 000 kr
Bud

Kontakt

Martin Martin Haraldsson
Fastighetsmäklare
034519886
070-3819886
martin.haraldsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Falkenberg Kornarp 1:1

Skogsfastighet 69 Ha

Vacker skogsfastighet strax söder om samhället Ätran med bra läge för byggnation av boningshus. God bonitet och hög andel gran. Virkesförråd uppgår till 12 112 m³sk fördelat på 60,7 ha produkltiv skogsmark. Inägomark 6,2 ha längs med Ätran.

Byggnader

Loge/lada

På fastigheten finns en äldre gårdssamling, där den gamla logen och ett förråd återstår i brukbart skick. Logen används sporadiskt av arrendatorn. Här syns även fragment av den gamla trädgården i form av vårdträd, några trädgårdsbuskar och påskliljor.

Tomt

Boningshus som tidigare fanns på gården har troligtvis varit placerat strax öster om ladan. Här finns spår av en trädgård bland annat. Då detta område nu ligger inom strandskyddat område, dvs under 100 meter från närmsta vattendrag så bör en eventuell byggnation av ett boningshus ske något längre upp i slänten. Se även bifogad karta angående strandskydd och fornåkrar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2017 av AL Skogsdata. Skogliga uppgifter är framskrivna från äldre skogsbruksplan. Vissa kontrollmätningar är därefter utförda i fält. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 60,7 ha med ett virkesförråd om 12 112 m³sk varav 4 438 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Fastigheten håller en hög andel barrträd, hela 96 % av virkesförrådet varav 90 % avser gran.

Skogsvård

Planteringarna är väletablerade och i god växt. De mest aktuella skogsvårdsåtgärderna är röjningar av planterade stormhyggen samt underröjningar innan förstagallringar. Även beståndsvårdande gallring är aktuell.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är utmärkta med stolpar på en del ställen.

Naturvärden

Fastigheten berörs av nyckelbiotop i den nordvästra delen, (avdelning 47). Fastigheten berörs inte av biotopskydd, Natura 2000 områden eller vattenskyddsområde då skogsbruksplanen inventerades.

Forn- och kulturlämningar

Ätrans bördiga åbrinkar bär spår av odling och lantbruk långt tillbaka i tiden. I skogsområdet norr om gårdssamlingen finns spår av fossil åkermark som är typisk för brukande från Bronsåldern och framåt. I området finns tydliga spår i form av odlingsrösen samt terrasseringar.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 6,2 ha enligt skogsbruksplanen. Jordbruksmarken är för närvarande utarrenderad. En mindre ersättning utgår.

Jakt

Jakten disponeras i dagsläget av en av delägarna. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen. Jaktbart vilt utöver sedvanligt småvilt är älg, vildsvin och rådjur. Kronhjort finns i mindre men växande populationer i området.

Vägar

Det går en skogsbilväg genom hela fastigheten. Vägen är i bra skick, dock hade det önskats att vändplan byggs ut ytterligare. Utöver detta löper det en äldre väg i nordlig riktning från gårdssamlingen den viker sedan av i nordvästlig riktning och ansluter till en skogsbilväg på grannfastigheten i norr. Den får i dagsläget betecknas som en traktorväg men kan mycket väl rustas upp till bilväg. Omkostnaderna för vägar har täkts av bidrag från kommun och trafikverket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

HitCounter