VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsmark i Grängsbo söder om Alfta

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
28,3 ha
Skogsmark:
24,7 ha
Inägomark:
0,4 ha
Övrigmark:
3,2 ha
Virkesförråd:
2 437 m³sk
Fastighet:
Ovanåker Grängsbo 12:5, område av

Utgångspris/ försäljningssätt

750 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

Anders Anders Espes
Fastighetsmäklare
0271-298 16
070-6423131
anders.espes@lrfkonsult.se
LRF Konsult Edsbyn
Långgatan 23
828 31 Edsbyn
Ovanåker Grängsbo 12:5, område av

Skogsmark i Grängsbo söder om Alfta

Skogsmark i ett välarronderat skifte beläget i Grängsbo, cirka 10 km söder om Alfta och Edsbyn. Totalt 28 hektar varav 25 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 400 m³sk. Jakt i Alfta västra viltvårdsområde omfattande 6 400 hektar. Fastighetsbildning krävs.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari månad 2017 av Erik Nyholmer, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 24,7 hektar med ett virkesförråd om 2 437 m3sk varav 879 m3sk är G2 och S1 skog. Se vidare i bilagd skogsbruksplan. Säljaren intygar att inga avverkningar, eller upplåtelse av avverkningsrätter, skett efter det att skogsinventeringen som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen utförts.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Försäljningsobjektet kan inte bilda egen registerfastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i området. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Alfta Västra Viltvårdsområde vilket omfattar 6 400 hektar. Jakträtten är tillgänglig för köpare på tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomarken är för närvarande upplåten genom arrendeavtal. Marken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

En bebyggelselämning med mått 10*6 meter finns registrerad hos riksantikvarieämbetet i kraftledningsgatan, avdelning 23 i skogsbruksplanen. (Källa: riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Två sumpskogar med total areal om 2 ha finns registrerade hos skogsstyrelsen vilka berör avdelningarna 14, 18 och 19, där avdelning 18 är avsatt som NO-bestånd. För mer information se skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

HitCounter