VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet Lit

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,7 ha
Skogsmark:
48,6 ha
Myr/kärr/mosse:
1,1 ha
Virkesförråd:
4 162 m³sk
Fastighet:
Östersund Lits-Åsen 4:5, del av
Lits-Åsen 140
83691 Lit

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Mikael Mikael Sillerström
Fastighetsmäklare
063157122
0733103518
mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se
bild_Emma Emma Hansson
Assistent
063-15 71 14
emma.hansson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Östersund Lits-Åsen 4:5, del av

Mindre skogsfastighet Lit

Tallskogsdominerad skogsfastighet bestående av två skiften beläget i Lits-Åsen ca två mil nordöst om Östersund. Totala arealen uppgår till 50 ha varav produktiv skogsmark 49 ha. Virkesförråd ca 4 000 m³sk varav ca 1 500 m³sk S1 och S2 skog. Fastigheten erbjuder jaktmöjligheter för älg i Åsen Byalags jaktlag om ca 1 000 ha, småviltsjakt på egen mark.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 48,6 ha med ett virkesförråd om 4 162 m³sk varav 1 480 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Åsens jaktlag med en areal om ca 1 000 ha, laget ingår i Östersunds älgskötselområde med en areal om 64 495 ha. Jaktlaget hade åtta jägare under 2016 och en grundtilldelning på fyra vuxna samt fri kalvavskjutning. Småviltjakt på den egna marken.

Fiske

Fastigheten har ingen registrerad fiskerätt (källa: Lantmäteriet).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (källa: SeSverige)

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-09-11. OBS! Märk kuvertet "Lits-Åsen 4:5". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Avstyckning

Fastigheten avser markområde enligt bilagd karta av fastigheten Östersund Lits-Åsen 4:5. Markområdet skall genom lantmäteriförrättning avstyckas och bilda egen fastighet, alternativt fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och står kostnaden för avstyckningen. Skulle köparen välja att fastighetsreglera fastigheten till egen fastighet står köparen för kostnaden för fastighetsregleringen.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastigheten Östersund Lits-Åsen 4:5 varför ett rättvisande taxeringsvärde saknas.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

HitCounter