VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsmark Dömmesta 42 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Område av Örebro Dömmesta 4:3
Dömmesta 336
71592 Stora Mellösa

Utgångspris/ försäljningssätt

1 950 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Agneta Agneta Andersson
Fastighetsmäklare
058118569
0702925540
agneta.andersson3@lrfkonsult.se
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
Område av Örebro Dömmesta 4:3

Skogsmark Dömmesta 42 ha

Område Örebro Dömmesta 4:3 , sammanlagt 42 ha varav 35 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 4 034 m3sk. Egen jakt . Erbjuds i sin helhet eller i delar. Priside´ 1 950 000 kr

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog den 20170525. Enligt skogsbruksplan omfattar produktiva skogsmarken 33.2 ha med ett virkesförråd om 4 100 m3sk . Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.Möjligheten kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare. Kostnaden för fastighetsregleringen, skall betalas av Tillträdaren. Parterna förbinder sig att medverka till fastighetsregleringens fullgörande och överlåter på Lantmäterimyndigheten att säkra och tillvarata de servitut och övriga rättigheter som belastar Egendomen.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen, det finns vildsvin, hjort mm.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Besiktning

Vänligen parkera bilen så inte annan trafik blockeras på vägar och skogsbilvägar. Ta även hänsyn till växande ungskog och så denna inte skadas vid besiktningstillfället.

Pris

Fastigheterna säljs tillsammans med ett utgångspris om1 950 000 SEK, öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Annat

Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller LRF Konsult icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den månde anser erforderligt, utan särskilt meddelande.

Övrigt

Fastigheten har del i Bärsta Ytterby invallningsföretag 0,173 % , del i ängsvägen 11,5 % . Det avstyckade området kommer att överta dessa andelar.

HitCounter