VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större lantbruksfastighet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
206,5 ha
Skogsmark:
101,6 ha
Myr/kärr/mosse:
3,5 ha
Berg/hällmark:
0,7 ha
Inägomark:
95,3 ha
Väg och kraftledning:
2,1 ha
Övrigmark:
2,4 ha
Vatten:
0,9 ha
Virkesförråd:
11 900 m³sk
Boyta:
146 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Sala Färnebo-Hedbo 4:4, del av
Färnebo Hedbo 135
73362 Västerfärnebo

Utgångspris/ försäljningssätt

12 000 000 kr
Bud

Visningar

2017-08-20 14:00 - 17:00

Visas av: Thomas Hedlund

2017-08-23 16:00 - 19:00

Kontakt

bild_Thomas Thomas Hedlund
Fastighetsmäklare
021-10 35 55
thomas.hedlund@lrfkonsult.se
bild_Elin Elin Sandström
Skogsmästare
021-10 35 52
elin.sandstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Färnebo-Hedbo 4:4, del av

Större lantbruksfastighet

Trivsam lantbruksfastighet i Västerfärnebo. Lantligt boende inom pendlingsavstånd till Sala, Västerås och Avesta. Gårdscentrum består av boningshus, gäststuga, växthus. Tomten är omgärdad av ett större och ett mindre garage, en mycket bra verkstadsbyggnad samt flertalet ekonomibyggnader. Goda möjligheter till att expandera sin verksamhet. Välarronderad inägomark om 95 ha. Jordägaren äger stödrätterna och tillträde till inägomarken kan ske under våren 2018. Produktiv skogsareal 101 ha med ett virkesförråd om ca 11 900 m³sk. Skogsmarken har en ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog i åldrarna 10-40 år. Av skogsvolymen är 55 % tall, 28 % gran och 17 % björk och övrigt löv . Skogen är välskött och har överlag goda drivningsförhållanden. Traktorvägar genom hela skiftet, vissa går att åka med terränggående personbil. Jakträtter övergår till köpare på tillträdesdagen. Jakten ingår i ett större viltvårdsområde. Utgångspris: 12 000 000 SEK Bud går att lägga på enskilda delar av fastigheten.​

Byggnader

Torksilo Rymmer ca 400 ton havre, ca 700 m³ Tillsatsvärme med oljepanna. Traktordriven skruv för fyllning Elektriskt driven skruv för tömning.

Boningshus

Bostadsbyggnad i 1 ½ plan med timrad stomme med träbjälklag. Fasad av rödmålad trä, lockpanel. Tak av tegel. Torpargrund. 2-glasfönster. Nedre plan: Trätak, 2,20 m i takhöjd och plastmatta i alla rum. Kök med inbyggnadsugn, kyl/frys från 2017, mikro, diskmaskin. Bröstpanel med tapet ovanför och köksluckor i faner. Badrum med dusch, WC, tvättmaskin, torktumlare, kommodskåp och avlastningsbänk. Våtrumsmatta. Mekanisk frånluft. Hall, vardagsrum och sovrum. Övre plan: Hall. Två sovrum med plastmatta och tapet. Sal med trägolv och tapet. Badrum med WC, bubbelbad, duschhörn och kommodöverskåp. Golvklinkers, kaklade väggar, spottar i taket och golvvärme. Boarea 146 m² och biarea 50 m² enligt taxeringsinformationen. Ritning på huset saknas. Värme: Jordvärme, från 2012, värmer båda bostadshusen. Kulvert in till huset från gårdshuset, vattenburen värme. El: Vattenfall är nätägare. Ackumulatortank för vatten, ca 500 liter. Vatten: Grävd brunn. Avlopp: Eget avlopp, ej godkänt men inget föreläggande. Slamtömning. Larm: Verisure. Mobilt bredband, Tre som leverantör. Telefon finns fortfarande. Altan. Uteplats utan tak. Lekstuga. Växthus. Huset utbyggt 1982.

Gårdshus

F d bostadsbyggnad uppförd i 1 ½ plan. Plåttak. Halva grunden är källare och halva torpargrund. Stomme av trä som utvändigt är klädd med eternitskivor i gråvit färg. 2-glasfönster. Nedre plan: Hall och två rum, varav det ena rummet är ett större rum med portal i mitten. Kök och WC. Övre plan: Tre rum och hall samt badrum. Balkong. Radiatorer delvis bytta. Vattenförsörjningen till huset fungerar inte. Jordvärmeanläggning till båda bostäderna finns i källaren.

Garage

Garage med byggnadsarea om 15,5*5,80 m. Murad grund med putsat tegel invändigt. Trästomme som utvändigt är klädd med rödfärgad träfasad. Tak av eternit. Två lägre dörrar och två högre dörrar, traktorgarage. Verkstadsdel. Vedförråd under tak på baksidan. El indraget i byggnaden.

Garage, mindre

Garage med byggnadsarea om 5,8*7 m. Gjuten platta, plåttak och fasad av panel. Putsat tegel invändigt. El är indragen.

Verkstad

Verkstad uppförd 1993 med byggnadsarea om 8,8 * 14,6 m. Gjuten platta, trästomme, fasad av träpanel och plåttak. Port med höjd 3,95 m och bredd 4,50 m. Momentskivor på vägg, byggfläktar och gasvärmare. Travers i taket. Pelarkran, bra belysning och uppvärmning med dieselluftpanna, som står i separat pannrum, samt flertalet större elvärmefläktar.

Maskinhall

Maskinhall med byggnadsarea om 19*11 m. Gjuten platta, plåttak och fasad av träpanel. Portar för genomkörning med höjd 3,85 m och bredd 5 m.

Ladugård

Ladugård med byggnadsarea om 9,5 * 47,5 m. Timrad stomme med fasad av panel, plåttak. Ca 23 m av byggnaden är ladugårdsdelen, som delvis består av en äldre lösdrift. Gjuten platta och äldre inredning. Resterande del av byggnaden består av lider och loge med jordgolv.

Magasin

Magasin med byggnadsarea om 8*13 m. Fasad av stående brädor, tak av tegel. Övre plan öppet spannmålslager. Nedre plan två dörrar, platta. El indragen.

Magasin/Tork

Magasin med tork. Byggnadsarea om 8*26 m. Delvis gjuten platta, plåttak. Lindetork, ej i bruk. Separat pannrum.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad försommaren 2017 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 101,6 ha med ett virkesförråd om 11 900 m³sk, varav 6 400 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,3 m³sk per ha. Medelvolymen är 117 m³sk per ha och är något under medel för regionen. Trädslagsblandning 55 % tall, 28 % gran och 17 % löv. Skogens åldersfördelning är något ojämn med en tyngdpunkt på 10-40-årig skog. På fastigheten är avdelningarna 23 och 29 föreslagna som NO-områden (naturvård orört), 2 ha, och avdelningarna 45 och 65 föreslagna som NS-områden (naturvård skötsel), 4,8 ha. Totalt 6,4 % av den produktiva skogsmarken. Avdelning 45 är registrerad som nyckelbiotop.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 3,7 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen. I planens första period finns sammanlagt 40,9 ha röjning, 9,9 ha underväxtröjning före gallring samt 8,8 ha gallring föreslaget.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkermarken mot åsen består av en blandning av sandjord. Slåtterängar ner mot Svartån med särskilda skötselkrav. Tillträde för åkermarken är våren 2018 då det finns ett befintligt arrende gällande åkermarken med arrendatorn Andreas Uppgård. Arrendet är uppsagt för avflyttning den 13 mars 2018. I arrendet ingår silon på fastigheten och tillträdesdatum för denna är detsamma som för åkermarken. Stödrätterna är utlånade till arrendatorn och kommer vid tillträdet att övergå till köparen.

Jakt

Fastigheten ingår i Österfärnebo Östra ÄSO, ÄFO 1. Fastigheten ingår även i ett större Viltvårdsområde, Hedbo-Tvärhandsbäckens VVO, där ett jaktlag bedriver jakt. Enskild jakt på småvilt. Tre jakträtter medföljer. Föreningen betalar jaktarrende till markägaren på 26-27 kr per ha. Kontaktperson gällande jakten Mikael Johansson, 070-521 48 70.

Fiske

Fastigheten har andelar i Sala Färnebo-Hedbo FS:2, fiske utom i sjön Kylingen, och i Sala Färnebo-Hedbo FS:3, fiske i Svartån.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flertalet fornlämningar registrerade. däribland kolbotten och husgrund på skifte 9, boplatser på skifte 1 och blästbrukslämning i kanten på skifte 6. Källa: Fornsök, för mer information se www.fmis.raa.se Fornlämningarna finns utmarkerade på avdelningskartan från skogsbruksplanen.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad. Den ligger utmed Stängselbäcken i avdelning 45. Både skifte 13 och de västra delarna av skifte 1 ligger inom ett Natura 2000 habitat, Nötmyran. Det påverkade området ligger utmed Svartån. På sydöstra delen av skifte 1, nordvästra delen av skifte 9 och på nordöstra delen av skifte 12 finns sumpskogar registrerade. Övriga registrerade naturvärden ligger på de delar av fastigheten som ska avstyckas. Källa Skogsstyrelsen, för mer information se Skogsstyrelsens skogliga grunddata, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Planer, bestämmelser mm

Delar av fastigheten ligger inom skyddsområdet för Tvärhandsbäcken Knipkällans grundvattenskydd. För mer information se akt 19-GXIII:12 och karta som finns att ladda hem längst ner på fastighetssidan på hemsidan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Delar av fastigheten är under lantmäteriförrättning för avstyckning. Försäljningen gäller stamfastigheten och är fortsatt egen fastighet. Den kan även fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar då för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Summa inteckningar: 6 378 000 SEK. Inteckningarna kommer att följa brukningscentrum och stamfastigheten om ytterligare skiften säljs separat.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Områdesbeskrivning

I Västerfärnebo finns Västerfärnebo skola med elever från förskola till årskurs 6, närmaste högstadie- och gymnasieskola finns i Sala och vid gymnasiesärskolan i Salbohed. En vårdcentral, Fiket i Färnebo som är ombud för Apoteket, Posten och andra paketdistributörer, närlivsbutiken Västerfärnebo Handelsbod och en pizzeria. För veckohandling finns Köplusten Ica i Salbohed. Det finns ett aktivt föreningsliv med bl a idrottsföreningen Västerfärnebo AIK som har sektioner inom fotboll, gymnastik och skidor. Västerfärnebo hembygdsförening som under sommaren håller i flertalet evenemang såsom Konst- och Hantverksrundan, Färnboparaden (dragspelsstämma) och Midsommarfirande. Under resten av året erbjuds olika inomhusaktiviteter. Bygdecenter som erbjuder turistinformation, bokning av aktiviteter, cykeluthyrning m m. Kulturföreningen Kilbolokalen anordnar teater- och musikföreställningar, föreläsningar osv. Kuriosa: Under Gustav Vasas strider mot danskarna stod flera slag i området runt Västerfärnebo. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala och Stockholm. I stadens centrum finns såväl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter. För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Salas närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Kommunikationer

Ute vid väg 771/Kopparbergsvägen finns en busshållplats inom gångavstånd från fastigheten. I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida: www.vl.se I Dalarnas län utförs kollektivtrafiken av Dalatrafik. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Dalatrafiks hemsida: www.dalatrafik.se Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Vägbeskrivning

Från Sala Tag väg 256 mot Fagersta och kör ca 15 km. Vid fyrvägskorsningen i Salbohed sväng höger in på Kopparbergsvägen och kör ca 5 km. Sväng vänster, skyltat Hedbo, och kör ca 300 m. Sväng vänster och du har nu gårdscentra på din högra sida. Från Västerås Tag RV 56 mot Gävle/Sala och kör ca 17 km. Sväng vänster, skyltat mot Salbohed/Sätrabrunn, och kör ca 7,7 km. Fortsätt in på Sätravägen, ca 7 km, och Kopparbergsvägen, ca 7,7 km. Sväng vänster, skyltat Hedbo, och kör ca 300 m. Sväng vänster och du har nu gårdscentra på din högra sida. Från Avesta Tag RV 70 mot Enköping och kör ca 16,5 km. Sväng höger, skyltat mot Salbohed/Hedåker, och kör ca 9,5 km. Sväng höger, skyltat Hedbo, och kör ca 300 m. Sväng vänster och du har nu gårdscentra på din högra sida. För övriga skiften använd LRF Konsults app "Köpa Gård" med möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

HitCounter