VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Skruv, 57 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
57,3 ha
Skogsmark:
48,7 ha
Skogsimpediment:
2,3 ha
Åkermark:
2,0 ha
Betesmark:
1,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
2,3 ha
Virkesförråd:
3 570 m³sk
Boyta:
135 kvm
Fastighet:
Lessebo Gåsamåla 1:7 och 1:8
Gåsamåla 17
36053 Skruv

Utgångspris/ försäljningssätt

2 650 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders Anders Bernhardsson
Fastighetsmäklare
0703231785
anders.bernhardsson@lrfkonsult.se
bild_Mattias Mattias Johansson
Skogsmästare
0491-76 19 84
073-811 13 00
mattias.johansson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Lessebo Gåsamåla 1:7 och 1:8

Skogsfastighet Skruv, 57 ha.

Lessebo Gåsamåla. Fastighetens skogsareal domineras av skogar i tillväxtåldern, cirka 75 % av arealen är 35 år eller yngre. Gårdscentrum med ett byggnadsbestånd i äldre skick, beläget ca 2 km till Skruv samhälle. Bostadsbyggnad samt ekonomihus. Utgångspris: 2 650 000 kronor. Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2017-09-11 kl 16:00. Visning: Fastighetens byggnader visas fredagen den 25 augusti kl. 10.00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.

Byggnader

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Bostadsbyggnad

Gårdsbyggnad uppförd omkring 1918 med timmerstomme och träfasad. Byggnaden har fram till mitten av 1990-tal använts till permanentboende och därefter som fritidsbostad. Eget vatten och avlopp, anläggningarna ej godkända. Uppvärmning från värmepump luft/luft samt direktel. Rumsfördelning ungefär enligt följande: N.b: 3 rum och kök samt hall och wc-rum med badkar. Ö.b: 2 rum samt diverse extra biutrymmen. Renoveringsbehov. Källare under del av huset. Taxerad boyta om 135 kvm, tax.biyta 40 kvm.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad och ajourförd av Södra Skog under hösten 2016. Tillväxten för 2017 är beräknad och finns med i uppgifterna. Medelboniteten är uppskattad till 7 m³sk/ha. Fastighetens skogsareal som är 49 ha, utgörs till stor andel av ungskogar som är yngre än 40 år. Virkesförrådet är beräknat till 3 570 m³sk. Lövandelen är högre än medel för trakten. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Ungskogsröjningar är utförda under senaste året. Röjnings- och gallringsbehov finns framåt under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns några fasta fornlämningar registrerade i fornminnesregistret. På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen. Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Inägomark/arrende/stöd

Totalt 3,5 ha där huvuddelen finns/brukas i anslutning till gårdscentrum. Brukas av arrendator under växtsäsongen 2017. Inga stödrätter avseende EU- stöd följer gården.

Slåtterängen i Gåsamåla

Till fastigheten hör en vacker äng som sedan urminnes tider slagits med lie varje sensommar. Gräset tas undan för att bibehålla en näringsfattig miljö som gynnar den unika floran. Slåtterängen är belägen i västra delen av avdelning 22 och omfattar en yta om ca 0,3 ha.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur, vildsvin m.m. Jakten tillgänglig senast 2018-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning Fredagen den 25 augusti 2017 kl 10:00.

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle. Visning sker fredagen den 25 augusti 2017 klockan 10:00, anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

HitCounter