VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Arrenderådgivning

Idag är arrendemarknaden inom lantbruket större än någon gång tidigare om vi räknar in alla typer av arrenden. Cirka 43 procent av åkerarealen är utarrenderad.

Vi har numera ett stort antal vindkraftverk och enormt många telemaster som ligger på privat ägd mark och är anläggningsarrende. Utöver detta har vi ca 80 000 bostadsarrenden d.v.s. byggnader på ofri grund som alltså ägs av någon annan än den som äger marken.

Efter ett stort antal år då det varit ganska lugnt på arrendeområdet händer nu mycket. Hyres- och arrendenämndernas framtid diskuteras, liksom arrendeavgifterna för bostadsarrende och möjligheten till en rörlig avgift under arrendeperioden vid jordbruksarrende. Ambitionen är att försöka hitta ett bättre och enklare sätt än idag att få fram rätt marknadsavgift. En annan fråga som är uppe för utredning är besittningsskyddet. Idag har vi direkt besittningsskydd på alla arrenden som är tecknade på mer än ett år, vilket för med sig att många jordägare endast vill teckna korta arrendeavtal eller till och med enbart ha en muntlig upplåtelse.

Är du osäker på vilka rättigheter och skyldigheter du har när du arrenderar eller arrenderar ut mark? Vi är experter på gällande lagar, följer och påverkar utvecklingen inom området. LRF Konsults jurister och arrendespecialister tillhandahåller en heltäckande arrendeservice – både kunskapsmässigt och geografiskt.

Vad du får

  • Rådgivning från branschens mest kvalificerade jurister och arrendespecialister
  • Arrendeberäkningar
  • Utarrenderingsförfarande
  • Arrendekontrakt

Priset på ett arrende påverkar i hög grad den framtida lönsamheten i lantbruksföretaget. Vi hjälper dig att utifrån ditt företags förutsättningar beräkna och diskutera en rimlig arrendenivå som kan utgöra ett beslutsunderlag vid exempelvis anbud.

Vi ordnar också utarrenderingsförfarande, dels i sin helhet eller av kunden önskade delar. Ett arrendekontrakt som är klart och tydligt är ofta en trygghet och hjälp för båda parter i ett arrendeförhållande.