VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Se upp — förlora inte dina inskrivna avtalsservitut

Lantmäteriet behöver rensa sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Man räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

Lantmäteriet uppger att anledningen till rensningen är att det inte sker någon löpande borttagning av gamla uppgifter och det till slut blir en olägenhet i registret att detta bara fylls på. Det finns många gamla inskrivningar i fastighetsregistren som är inaktuella eller felaktiga. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.

2013 kom lagen om att fastighetsägare själva måste förnya sina inskrivningar senast den 31 december 2018 om de vill ha kvar dem i fastighetsregistret. Det finns totalt omkring 800 000 inskrivningar i fastighetsregistret som berörs av förnyelselagen och man har uppskattat att det är mer än hälften som inte längre är aktuella. Ett större antal är sk nyttjanderätter som automatiskt kommer att upphöra efter 2018. Det som bör uppmärksammas är att även om inskrivningen eller anteckningen om rättigheten i fastighetsregistret tas bort gäller avtalsservitutet för obegränsad tid om det är påskrivet, men det är klart att det kan vara svårt att bevisa att det finns ett servitut om avtalet är förkommet.

- Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Vi tror att det är en hel del av våra kunder som kommer att påverkas av den här reformen. Vi jurister inom LRF konsult får ofta frågor om servitut och andra nyttjanderätter som belastar fastigheter och det är inte sällan som frågor måste redas ut med lantmäteriet om det finns något servitut, vad som står i avtalet och hur detta ska tolkas, säger Rickard Josefson , chefsjurist på LRF Konsult.

- Lantmäteriet anger att rensningen kommer att spara både tid och pengar. När inskrivningar, som inte längre gäller tas bort minskar kostnaderna vid till exempel lantmäteriförrättningar. Rättighetsinnehavarna får bättre kontroll på sina rättigheter och slipper frågor rörande felaktiga inskrivningar. Vid köp och försäljning av fastigheter väcks många frågor i onödan på grund av detta vilket kan leda till kostnader. Man får ett mer tillförlitligt fastighetsregister och samhällsnyttan ökar, kommenterar Rickard Josefson.

Fakta förnyelselagen

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, förnyelselagen, gäller för inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter. Lagen innebär att en fastighetsägare måste anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, om man vill ha kvar en inskrivning om ett avtalsservitut i fastighetsregistret.

Inte alla inskrivningar berörs

Men det är inte alla inskrivningar som ska rensas ut ur registren. Det gäller bara avtal som blivit inskrivna före 1 juli 1968. Och det gäller bara en viss typ av servitut eller avtal. Tex omfattas inte tomträtt , vattenkraft och vattenreglering. Officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning) omfattas inte heller.

Läs om skillnaden mellan ett officialservitut och ett avtalsservitut>>

Lantmäteriet har samlat vanliga frågor och svar om förnyelse av inskrivningar på sin webbplats. Läs vanliga frågor och svar»

Anmäl förnyelse

Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018. Förnyelsen behöver bara göras en gång.