VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Underlätta för dina anhöriga med ett testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att din egendom ska fördelas efter din död. I ett testamente kan du ange vem du vill ska ärva, vem som ska ärva vad och på vilket sätt arvingen ska få förfoga över tillgångarna.

Viktigt med formuleringen i ett testamente

Oavsett vad din yttersta vilja består i, är det förstås viktigast att formuleringen i testamentet tolkas så som du har avsett. Våra jurister hjälper dig att översätta dina tankar till juridiskt hållbara och korrekta förordnanden. Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för dina anhöriga och minska risken för framtida arvstvister.

Testamente - enskild egendom

En viktig anledning till att upprätta ett testamente kan vara att du vill att det arv du lämnar efter dig ska vara ens barns enskilda egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av den ärvda egendomen vid en eventuell skilsmässa. Är du sambo är det också betydelsefullt att veta att utan testamente ärver inte sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte.

Vad du får

  • Rådgivning kring hur testamentet bör utformas för att på bästa sätt se till att dina önskemål fullföljs
  • Ett testamente som uppfyller de formella krav som ställs
  • Rådgivning och information kring hur testamentet ska förvaras och hur testamentet hanteras vid din bortgång
  • Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende

Formella krav på testamentet

Det finns regler hur upprättande och bevittning av ett testamente ska ske. Varje formulering i testamentet kan få stor betydelse för arvets fördelning. Det är viktigt att ditt förordnande är väl genomtänkt, tydligt och uppfyller alla formella krav för giltighet om det ska bli som du tänkt dig. Vid ändrade förhållanden bör ett nytt testamente upprättas. Det räcker oftast inte, att i efterhand göra ändringar i ett redan skrivet och bevittnat testamente.

Behöver du hjälp? Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>