Allmänna villkor

Läs mer om LRF Konsults allmänna villkor

Hämta hem Allmänna villkor 2019.4 (pdf)

Download General terms (2019.4) (pdf)


Dessa allmänna villkor ersätter alla LRF Konsults tidigare allmänna villkor och gäller för samtliga uppdragsavtal som är tecknade med LRF Konsult med undantag för fastighetsförmedlingsuppdrag. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra allmänna villkoren.

 1. LRF Konsult åtar sig att för kundens räkning utföra avtalade tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter. LRF Konsult förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar mot kunden. LRF Konsults medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Detta innebär att information som erhållits genom uppdraget inte kan föras vidare utan godkännande från kunden om inte annat följer av lag. LRF Konsult är för vissa uppdrag skyldiga att ta in och bevara information om sina kunders identitet.
 2. Kunden är självständigt ansvarig för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter och är medveten om att resultatet av LRF Konsults arbete baserar sig på dessa uppgifter. Ovanstående gäller även i de fall LRF Konsults biträde är långtgående.
 3. Kunden är alltid ytterst ansvarig för lämnade uppgifter och i förekommande fall, att kunden har behörighet att företräda företaget. För digitala tjänster gäller särskilda villkor som godkänns vid inloggning i kundportalen Mitt Kontor.
 4. För uppdraget skall kunden erlägga arvode enligt de grunder och betalningsvillkor (15 dagar) som LRF Konsult tillämpar, eller enligt särskild överenskommelse. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Fakturaavgift tas ut på pappersfakturor. Påminnelse- och inkassokostnader tillkommer vid försenad betalning.
 5. På uppdrag som löper tillsvidare gäller en månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligen. LRF Konsult har under avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete.
  Om någon av parterna väsentligt försummar sina förpliktelser enligt detta avtal har den andra parten rätt att omedelbart säga upp avtalet. Detsamma gäller om någon av parterna agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt, kommer på obestånd eller om det föreligger överhängande risk att någon av parterna kommer på obestånd.
  LRF Konsult ansvarar för skada som kunden lidit endast om skadan vållats av LRF Konsult genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till två miljoner kronor om inte annat avtalats.
 6. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för indirekta kostnader som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande; ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts endast efter uttryckligt godkännande av LRF Konsult.
  Kunden ska skriftligen anmäla skada inom 6 månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem år från uppdragets utförande.
 7. För att kunna fullgöra avtalet behöver LRF Konsult samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra LRF Konsult  åtaganden gentemot dig som kund, för att informera om nyheter, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. För mer information om hur LRF Konsult behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår dataskyddspolicy.
 8. För LRF Konsults uppdrag som personuppgiftsbiträde, se bilaga till dessa allmänna villkor.
 9. Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag skall tillämpas.

Version: 2019.4 – senast uppdaterad 191205