Dags att sälja eller överlåta ditt aktiebolag – planera i tid

Att sälja eller överlåta aktiebolaget är något som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. Ett ägarskifte är ofta komplext och kan ta lång tid.

En mängd faktorer påverkar skiftet, såväl avkastning och skatter som familjerättsliga aspekter är viktiga att fundera över och beakta. Oberoende av vilken lösning som väljs så handlar det ofta om stora belopp som skall finansieras.

Planera i tid!
Erfarenheten visar att ett ägarskifte som planeras i god tid och där genomförandet får ta den tid som krävs, blir bättre än i de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis innan ny lagstiftning träder i kraft.

Det är viktigt att parterna inför ett ägarskifte klargör sina intressen och hur dessa intressen skall påverka utformningen av ägarskiftet. Den som överlåter företaget behöver fundera på vilken livssituation som önskas efter överlåtelsen, men minst lika viktigt är hur köparens eller övertagarens ekonomiska situation ser ut.

Efter det att ovan nämnda frågeställningar grundligt utretts blir nästa steg att utforma konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar. Vilken överlåtelseform det blir fråga om beror på det enskilda fallet. Det kan handla om köp, gåva eller arv i olika former eller en kombination av dessa överlåtelseformer.
Om ägarskiftet innebär en försäljning så handlar det dessutom ofta om att göra företaget säljbart, dvs att skapa förutsättningar för att en köpare ska kunna ta över och driva företaget vidare med god lönsamhet.

Att göra fel kan bli kostsamt!
Att genomföra ett ägarskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden såväl som frågor avseende värdering och ekonomi. Om något eller några av dessa områden blir försummade kan följderna bli kostsamma för de inblandade parterna.

Lars Bjering arbetar som jurist inom LRF Konsult och har sett många exempel på när det har gått snett.

- Min erfarenhet är att det inträffar relativt ofta att företagare säljer sitt inkråm dvs varulager, inventarier och eventuellt fastighet direkt, istället för att först undersöka om det är bättre att ”paketera” tillgångarna i ett aktiebolag och sedan sälja aktiebolaget till en betydligt lägre totalkostnad ”. Vilket som blir bäst måste avgöras från fall till fall, men att köpa några timmars konsultation kan spara hundratusentals kronor eller mer i slutändan.

Inlösen av aktier kan vara ett alternativ
Anders Björkman arbetar som affärsrådgivare inom LRF Konsult och har medverkat vid ett antal ägarskiften de senaste åren.

–Jag har stött på flera fall där ägarskiftesprocessen har kört fast beroende på stora ekonomiska värden och/eller övertagarens privatekonomiska situation. I några fall har vi löst situationen genom Inlösen av aktier, dvs att bolaget löser in delar av överlåtarens aktier. På detta sätt har vi kunnat ge övertagaren en rimlig möjlighet att ta över verksamheten utan att skuldsätta sig upp över öronen, samtidigt som säljaren får en acceptabel ersättning. Detta förutsätter dock att storleken på aktiebolagets fria egna kapital medger en sådan lösning, säger Anders.

LRF Konsult hjälper dig med ägarskiftet!
Oavsett vilken situation som just du befinner dig i kan vi på LRF Konsult hjälpa till med ägarskiftet. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mera om vad vi kan göra för just dig och ditt företag!

Kontakta oss