Förgröningsrådgivning

Nu kan du som lantbrukare köpa rådgivning om förgröning. Rådgivningen är subventionerad och du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Du betalar endast 30 % av kostnaden. 70 % finansieras av medel från landsbygdsprogrammet
som betalas ut av Jordbruksverket.

Rådgivningen omfattar

  • Regelverket om förgröning
  • Optimering av biologisk mångfald inom ramarna för förgröningen och utifrån företagets intresse och inriktning
  • Dialog kring vad som kan fungera och är optimalt medhänsyn tagen till både ekonomi och biologisk mångfald på den enskilda gården
  • Flerårsplan för förgröning

Rådgivningen anpassas till dina önskemål och intressen. Planen kan se olika ut beroende på om du är intresserad av jakt, pollinering av grödor, biologisk bekämpning av skadeinsekter
eller något annat.

Vissa delar av landet

LRF Konsult har Förgröningsrådgivning i vissa delar av landet och vi kan erbjuda rådgivning i följande län Södermanland, Gotland, Blekinge, Halland, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland.

Kontakta oss