Bygger du? - så kan du påverkas av nya regler för personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare för fastighetsägare och andra som bedriver byggverksamhet. Detta gäller även lantbruksföretag som genomför större byggnationer!

- Går du i byggtankar och tänker investera över 180 000 kr, hör gärna av dig, så hjälper vi dig med att skaffa personalliggare”, säger Jimmy Larsson Segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

Vad är en personalliggare?
En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och det framgår även när de har börjat och slutat varje arbetspass. Personalliggaren ska vara elektronisk. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Skatteverket kommer att besöka arbetsplatserna och kontrollera att personer kan identifiera sig och att de är registrerade i liggaren. Brister medför kontrollavgifter.

Viktiga begrepp
Byggherre är den fastighetsägare som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Detta innebär att du när du som lantbrukare exempelvis bygger om ett djurstall kan komma att räknas som byggherre enligt dessa regler.

Byggverksamhet föreligger vid om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, tex städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

Byggarbetsplats är den plats där byggverksamhet bedrivs, kan tex vara i en annan näringsidkares verksamhetslokal, nyuppförande av hyreshus, anläggning av väg mellan orterna A och B
Undantag
En privatperson som bygger för privat bruk har inga skyldigheter kopplade till personalliggare. En lantbrukare som bygger om sin privatbostadsfastighet behöver således inte tänka på personalliggare.
Det gäller även om man anlitar en entreprenör. Skyldigheten att tillhandahålla en personalliggare föreligger endast om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (I skrivande stund ca 180 000 kr) ex moms.

Byggherrens roll
Det är byggherren, dvs. fastighetsägaren, som ansvarar för att innan byggstart anmäla till Skatteverket var och när byggverksamhet påbörjas. Byggherren ska även tillhandahålla utrustning, t.ex. läsare eller mobilapplikation som stödjer dokumentation av id-uppgifter, så att sammanställd elektronisk personalliggare kan föras på varje byggarbetsplats. Byggherren är skyldig att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen direkt vid kontrollbesök. När bygget är klart ansvarar byggherren för att anmäla avslutsdatum till Skatteverket.
Byggherrens skyldigheter kan alltid överföras till en totalentreprenör som självständigt ansvarar för arbetet. Detta ska ske skriftligen.

Byggarens skyldigheter
Den som bedriver byggverksamhet, som kan vara fastighetsägaren själv eller en byggentreprenörer, ska föra personalliggaren i utrustning som tillhandahålls av byggherren.
I liggaren ska byggplatsens identifikationsuppgifter, ID-uppgifter för företaget samt ID-uppgifter för verksamma personer registreras. Den som bedriver byggverksamhet ansvarar för att registrering sker dagligen när någon är verksam på arbetsplatsen. Registrering ska ske när personen börjat respektive slutat sitt arbetspass. Personalliggaren ska hållas tillgänglig för Skatteverket samt för byggherren. Alla uppgifter i personalliggaren ska sparas i två år efter det kalenderår då företagets räkenskapsår gick ut.

Bygger fastighetsägaren i egen regi är det denne som ansvarar för att personalliggaren förs.

Verksam person
Samtliga verksamma personer på byggarbetsplatsen ska dokumentera sin närvaro i byggherrens utrustning. Detta kan exempelvis ske genom att entreprenören förser sina anställda med ett elektroniskt kort som registreras i utrustningen. Även du som lantbrukare ska registrera dig när du själv bygger. Detsamma gäller om en familjemedlem hjälper till.

Kontrollavgifter
Skatteverket kommer att göra oanmälda kontrollbesök. Har man då inte anmält t.ex. byggstart kostar det 25 000 kr per arbetsplats i kontrollavgift. Saknas personalliggare eller är liggaren ej tillgänglig vid besök är avgiften 12 500 kr. Fattas det någon person i personalliggaren kostar det 2 500 kr per person.

Från när gäller detta?
De nya reglerna gäller byggverksamhet som påbörjas efter årsskiftet 2015/2016. Skyligheten att ha personalliggare gäller även byggverksamhet som redan påbörjats, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

Kommentar
Bestämmelserna om personalliggare gäller som grund alla som äger en näringsfastighet där det sker byggnadsarbete i större omfattning. Bestämmelserna är i många delar svårtillämpade, exempelvis vilka arbeten som omfattas. LRF konsult kan hjälpa dig att reda ut detta! Missar man något riskerar man att påföras kontrollavgifter.
Om du själv utför visst arbete är det du som fastighetsägare som måste både tillhandahålla en personalliggare och föra n personalliggare. Vi på LRF konsult kan även hjälpa dig med frågor runt anskaffandet av den digitala personalliggaren. Tänk på att du måste anmäla din byggverksamhet innan bygget har startat för att vara säker på att slippa kontrollavgift!

Kontakta oss