Dags för fastighetstaxering, AFT17

Under hösten är det dags för en ny allmän fastighetstaxering, från och med den 1 januari 2017 får alla lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden.

Under september kommer många fastighetsägare som har skog i det nya ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner (se nedan) att få ett informationsbrev från Skatteverket. Under september öppnar också e-tjänsten för fastighetsdeklaration på skatteverket.se. Pappersblanketterna, antingen deklaration eller förslag, landar i brevlådorna i månadsskiftet september/oktober och sista datum för inlämnande är 1 november. De nya värdena börjar gälla den 1 januari men beskedet kommer inte förrän 15 juni (i digital form) eller i början av juli (på papper).

Skatteverket ser gärna att man deklarerar i deras e-tjänst då de upplever att det blir färre felaktiga uppgifter där.

Varför ska man bry sig om sitt taxeringsvärde?
Under hösten får alla fastighetsägare antingen en deklarationsblankett där vissa uppgifter måste fyllas i eller ett taxeringsförslag där Skatteverket fyllt i alla uppgifter. Men även om man får ett taxeringsförslag är det viktigt att granska alla uppgifter och rätta dem som är fel. Ett korrekt taxeringsvärde är alltid det bästa och är dessutom nödvändigt för trovärdigheten i systemet. Taxeringsvärdet används i många sammanhang, som en enkel värdemätare för fastighetsägaren själv, som en värdeindikator för banken och inte minst i skattesammanhang. Vid ett generationsskifte avgör taxeringsvärdet om överlåtelsen är ett köp eller en gåva, delvärdena används för fördelning av köpeskillingen när man köper en fastighet och behöver underlag för avskrivningar eller när man säljer och ska räkna ut sin kapitalvinst. Taxeringsvärdet används också för att bestämma stämpelskatten i vissa fall.

Några saker kan särskilt påpekas inför höstens taxering:

Ett nytt ägoslag införsSkog
I fastighetstaxeringen har det införts ett nytt ägoslag, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. I det nya ägoslaget ingår skogsmark som omfattas av naturreservat eller biotopskyddsområde, alltså formella skydd där markägaren ingått en allframtidsupplåtelse. Frivilliga avsättningar, nyckelbiotoper eller tidsbegränsade upplåtelser som naturvårdsavtal ingår däremot inte i det nya ägoslaget utan taxeras även fortsättningsvis som produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner.

I många fall kommer Skatteverket att förtrycka en areal på det nya ägoslaget, man har fått arealer från Naturvårdsverket respektive Länsstyrelsen. I det nya ägoslaget behöver endast areal anges, marken kommer sedan att värderas till dubbla impedimentmarksvärdet. Om man inte fått någon förtryckt areal på det nya ägoslaget men har mark som ska vara med där är det viktigt att man minskar arealen i produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner så att inte samma areal kommer med på två ställen.

Värdefaktorn kostnad tas bort
I tidigare taxeringar har man angett en kostnadsklass för sin skogsmark. Dagens skogsbruk bedrivs på ett sätt som gör att kostnadsklassen spelat ut sin roll då nästan all skogsmark hamnar i de tre mittersta av nio kostnadsklasser. I höstens taxering är värdefaktorn kostnad borttagen och i de fall man behöver korrigera värdet får man använda sig av så kallade säregna förhållanden, det kan till exempel handla om skadad skog eller öar utan landförbindelse.

Ridhus
Man har också infört en ny kategori ekonomibyggnader, ridhus. Dessa hamnade tidigare under övriga ekonomibyggnader vilket i många fall ledde till en kraftig undervärdering.

VirkeFelaktiga virkesförråd
Vi har i många år haft problem med för höga virkesförråd då Skatteverket lägger på tillväxt men inte korrigerar för några avverkningar om inte fastighetsägaren själv lämnar några uppgifter. För att försöka komma tillrätta med de allra mest felaktiga virkesförråden i taxeringsuppgifterna har Skatteverket infört en spärr. Då tillväxten gör att virkesförrådet uppgår till 500 m3sk/ha tas den förtryckta uppgiften bort och fastighetsägarna uppmanas att ange sitt virkesförråd.

Vill du ha mer information om Allmän fastighetstaxering 2017 (AFT17) kan du läsa på skatteverket.se/lantbruk eller vända dig till din rådgivare på LRF Konsult.