Förändringar i förgröningsstöd och utbetalning av EU-stöd 2016

De nya reglerna gällande förgröningsstöd m.m. som infördes 2015, går nu in på sitt tredje år. Inför 2017 föreslås ytterligare förändringar framförallt inom ekologisk fokusareal (EFA).

De nya förslagen presenteras som en del i den förenklingsprocess som pågår i CAP. Förändringarna upplevs dock inte som en förenkling, utan kommer slå hårt mot de svenska lantbruket. Sammantaget innebär förslaget inga förenklingar för den enskilda lantbrukaren. Lantbrukarnas allmänna uppfattning om att förgröningsåtgärderna är krångliga och svåra att förena med praktiskt lantbruk kommer att förstärkas.

Efter kritik backar EU-kommissionen en liten bit från förslaget om nya reglerna för förgröningsstödet. Minsta bredden för en obrukad fältkant förblir en meter. Men det hårt kritiserade förslaget om förbud mot kemiska bekämpningsmedel på ekologiska fokusarealer har inte dragits tillbaka.

Vilka förändringar är det då som föreslås inför nästa år (2017) och hur påverkar förslagen dig som lantbrukare?

De förslag som har förändrats är:

 • Minsta bredden för en obrukad fältkant förblir 1 meter.
 • Kommissionen betonar att de förstått att en period på 9 kalendermånader utan produktion för trädor och obrukade fältkanter som används som ekologiska fokusarealer omöjliggör höstsådd, särskilt för medlemsstaterna i norra Europa. Perioden kan därför bli kortare än 9 kalendermånader alternativt räknas från den tidpunkt då föregående års produktion avslutas.

Vissa av förslagen som EU-kommissionen lade fram i somras kvarstår fortfarande.

 • En ekologisk fokusareal med vallinsådd i huvudgröda måste finnas på plats i minst 10 veckor från sådd till skörd.
 • Grödblandningen för kvävefixerande grödor får även innehålla andra grödor så länge den kvävefixerande grödan dominerar.
 • All användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel förbjuds på ekologiska fokusarealer med kvävefixerande grödor, vallinsådd i huvudgröda och trädor tills EFA-perioden är över.

Sverige har, tillsammans med flera andra medlemsstater, framfört invändningar mot förbudet mot växtskyddsmedel och bekämpningsmedel och vi hoppas att EU-kommissionen ska beakta dessa invändningar.

Tänk på att det är olika omräkningsfaktorer för varje enskild åtgärd. Vill du resonera och räkna på olika förslag så kontakta din lokala rådgivare på LRF Konsult.

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2016

På Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) kan man se de datum som planerats för utbetalning av jordbrukarstöden 2016. Nedan finns en kort sammanfattning.

Utbetalningsplan jordbrukarstöden

Jordbruksverket beräknar att kunna uppdatera utbetalningsplanen med ny information i oktober 2016. En del datum nedan kan komma att ändras.

Utbetalning av 2016 års stöd

För 2016 års jordbrukarstöd är ambitionen att betala ut stora delar av jordbrukarstöden tidigare än någonsin, med start i oktober 2016.

Delutbetalningar från oktober och framåt

I oktober planeras att börja betala ut 70 procent av lantbrukarens stödbelopp för de här stöden:

 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • förgröningsstöd
 • stöd till unga jordbrukare

I oktober planeras att börja betala ut 85 procent av lantbrukarens stödbelopp för de här stöden:

 • vissa miljöersättningar
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd

Slututbetalningar från december 2016 och under våren 2017

Jordbruksverket planerar att börja göra slututbetalningar från december 2016 och under våren 2017 för gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd, stödet till unga jordbrukare, miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

Utbetalningar under våren 2017

Utbetalningar av miljöersättningar för minskat kväveläckage, skyddszoner, hotade husdjursraser och djurvälfärdsersättningar planerar man att göra från och med våren 2017.

Utbetalning av 2015 års stöd

De flesta lantbrukare fick en utbetalning av 2015 års stöd i slutet av december 2015. De återstående 15 % kommer att betalas ut under hösten fram till december 2016.