Så påverkas du som företagare av regeringens budgetproposition!

Den 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition. Du som företagare påverkas på flera sätt av propositionen. Här sammanfattar vi de viktigaste skatteförslagen för dig som företagare.

De viktigaste förslagen:

Begränsning av uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster föreslås för beskattningsåret 2017 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen kommer därmed att uppgå till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor för beskattningsåret 2017. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Sänkta arbetsgivaravgifter när enmansföretag anställer sin första medarbetare

Enmansföretag (enskilda näringsidkare) som anställer sin första medarbetarefår under de första tolv månaderna en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Det innebär att bara ålderspensionsavgift ska betalas. Nedsättningen är tillfällig och gäller till utgången av 2021. Med enmansföretag avses enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet utan anställda.
Som villkor för nedsättning av arbetsgivaravgifter, allmänna löneavgift och särskild löneskatt ska gälla att det är fråga om en anställning som avser minst tre månader i följd och som omfattar minst 20 timmars arbete per vecka och på max 25 000 kr per månad.

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Man förslår att företagare ska lämna löneuppgifter på individnivå löpande i arbetsgivardeklarationen i stället för i kontrolluppgiften till Skatteverket. Syftet är att minska skattefusk. Man vill införa det nya systemet stegvis från och med 1 juli 2018.

Avdragsrätten slopas för representationsutgifter - undantag enklare förtäring

I inkomstskattelagen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Avdragsrätt för enklare förtäring av mindre värde som är exempelvis kaffebröd till fikapausen kvarstår. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 procent till 12 procent. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.