Vad kostar ditt vallfoder?

I många företag ligger huvudfokus på produktionsnyckeltalen för att följa upp verksamheten. Men naturligtvis är det även intressant att följa ekonomiska nyckeltal för att följa upp verksamheten. Det finns generella uppgifter om vad grovfoderproduktionen kostar, men de är ju egentligen ganska ointressanta. Det intressanta är vad grovfoderkostnaden är på just din gård och vad du kan göra för att påverka den.

En tjurkalv som köps in när den väger 300 kilo och har en produktionstid på 16 månader äter ungefär 1 800 kg ts ensilage. Om det fodret kostar 1,40 eller 2 kr/kg ts gör en skillnad i grovfoderkostnad om 1080 kronor per djur. En ansenlig kostnad. Kan man inte svara på vad företagets grovfoder kostar att producera vet man inte heller vad maskinparken får kosta, om det är billigare att köpa in körslor eller vad ett maskinsamarbete med grannen faktiskt sparar. För att räkna ut den faktiska kostanden finns det två vägar att välja. Antingen bokför man i ett affärssystem där man kan fördela kostnader och intäkter på olika delar i företaget beroende på vad man vill följa upp till exempel ungnötsuppfödning, grovfoder, spannmål och körslor. Det gör att man bara genom att titta i bokföringen kan avgöra hur olika delar i företaget går. Bokför du inte i ett affärssystem är det nu dags att ta fram papper, penna, din resultaträkning, verifikationspärmen samt huvudboken för ett räkneexempel. För att visa hur du kan göra så utgår vi från resultaträkningen i exempelföretaget Ungnöten en enskild firma som har cirka 300 ungnötsplatser för uppfödning av mjölkrastjurar samt 115 hektar åker. 

Utsäde
Kostnaden för utsäde hittar du på konto 4010 i din resultaträkning. Har du bara köpt in vallfrö under året kan du ta din kostnad för utsäde under året, lägg till eventuellt utsäde du har kvar i lager och dividera med antal sådda hektar. Då får du fram årets utsädeskostnad per sådd hektar. Multiplicera den kostnaden med din normala vallareal och dela med så många år som din vall normalt ligger.

I Ungnöten består utsädeskostnaden av både spannmåls- och vallfrö. Då får man titta i huvudboken och ta fram de fakturor som avser inköp av vallfrö och uppskatta den genomsnittliga kostnaden. Ungnöten har en vallfrökostand om 43 kr/kg och det har gått åt 21 kg utsäde per hektar. Gården har sått 18 hektar vall under 2015. Det ger en total kostnad om 43*21*18= 16 000 kr. Gården odlar i snitt 93 hektar grovfoder och lägger om sina vallar vart tredje år. Kostnaden blir därför (43*21*93)/3=28 000 kronor. Jämför din framräknade kostnad med den totala utsädes kostnaden i resultaträkningen för att stämma av att siffran är rimlig.

Gödning
Gödningskostnaden för inköpt gödning hittar du på konto 4020 i resultaträkningen. På Ungnöten används stallgödselen som produceras i företaget på vallen. Då stallgödseln inte har någon kostnad i resultaträkningen så räknar vi istället på vad det skulle kosta att använda handelsgödsel för att täcka vallens gödningsbehov. Vi behöver då veta hur mycket N, P och K som behöver tillföras för att få önskad skörd. På Ungnöten finns vall av olika kvalitet som gödslas och avkastar olika mycket. På 43 ha är det en fältavkastning om 10 300 kg ts/år och på 50 ha är den årliga avkastningen 5 800 kg ts/år. Det totala behovet av kväve har beräknats till 14 000 kg, fosfor 1400 kg och kalium 11 000 kg. Kostnaden för att köpa in gödningen beräknas till cirka 285 000 kronor. Här får du utgå ifrån dina markers behov av växtnäring samt vad du har för inköpspris för din gödning. Ungdjuren på gården producerar ungefär 2 010 ton flytgödsel som sprids på åkrarna. Den ger cirka 3000 kg kväve, 1200 kg fosfor och 8 000 kg kalium vilket reducerar kostnaden för gödning i företaget med cirka 150 000 kronor. Antingen kan man låta denna kostnaden ligga kvar i växtodlingskalkylen och ta upp den som en inkomstpost i ungdjurskalkylen eller så väljer man att minska grovfoderkostnaden med det beloppet. Ungnötsgården har i det här exemplet ingen möjliget att sälja sin stallgödsel vidare. Det betyder att det inte finns någon alternativ användning av stallgödningen och grovfoderkostanden har därför minskats med 150 000 kronor.

I verkligheten hade det troligen varit mer optimalt att sprida stallgödseln på vårvete men i detta exemplet vill vi visa på värdet av stallgödseln.

Drivmedel
Växtodlingskalkylen ska bära kostnad för bärgning samt packning av fodret. Inkörningen av fodret från lagringsplats till foderbord belastar i det här beräkningsexemplet ungnötskalkylen så den bortser vi från. Fundera över hur lång tid det på 1 hektar tar att utföra nedan moment på din gård.

Tabell 1

Utöver ovan moment packas skörden på Ungnötsgården i plansilo vilket tar cirka 40 timmar årligen. Totalt blir tidsåtgången för grovfoderhanteringen 500 timmar årligen. Även om storleken på redskapet avgör hur mycket diesel traktor drar så kan vi förenkla och utgå från vad traktorn drar i genomsnitt 12 liter per timme vilket ger totala diesel kostnader om 60 000 kronor. Fundera över hur många timmar din traktor gått totalt i företaget samt hur många liter diesel som förbrukats för att avgöra om kostanden är rimlig.

Kostnader för nät, foderkonservering etc.
I Ungnötsföretaget som inte rullar några balar uppgår plast, foderkonserveringsmedel och övriga kostnader för produktionen av grovfoder till 150 000 kronor.

Underhåll maskiner
Underhållet för vallmaskiner under året uppgår efter genomgång av konto 5520 till 70 000 kronor. Därutöver ska vallkalkylen även bära kostnaden för sin del av underhållet på traktorn. Traktorn har under året gått 1500 timmar varav cirka 500 timmar i vallodlingen enligt beräkningen för drivmedelskostnaden ovan. Det betyder att traktorn ska bära 500/1500 delar av underhållskostnaden för traktorn. För Ungnöten gör det att underhållet för traktorn blir 30 000 kronor.

Avskrivning och ränta
Avskrivning samt ränta för maskinerna görs enligt samma logik som ovan. Ta de totala avskrivningarna och räntan för vallmaskinerna och den delen av traktorns avskrivning samt ränta som härrör till grovfodret. Har du inte lättåtkomlig data så uppskatta inköpskostnaden för vallmaskinerna, bestäm avskrivningstid och bedöm en genomsnittlig maskinränta för företaget. I Ungnöten uppgår avskrivningar samt ränta till 110 000 kronor per år.

Även plansilons ränta och amortering ska belasta grovfoderkalkylen. I detta fall uppgår den till 50 000 kronor årligen.

Arbetskostnad
Arbetskostnaden beräknas till 550 timmar till en kostnad om 250 kronor/timme.

Intäkter
I grovfoderkalkylen tar vi med intäkter för sålt grovfoder samt de eventuella intäkter för vall- och kompensationsstöd som arealen genererar. I Ungnöten används allt vallfoder i den egna djurproduktionen. Gården får inget vallstöd då det ligger i kompensationsstödsområde 7. Istället får de kompensationsstöd om 1700 kr/ ha grovfoderareal då gården klassas som typ 1, djurenheterna dividerat med grovfoderarealen uppgår till minst 1. För att få kompensationsstöd måste man ha djur och för att få den högsta kompensationsstödsersättningen krävs det att man har tillräckligt många djur i förhållande till grovfoderarealen. Hur kompensationsstödet ska fördelas mellan de två verksamhetsgrenarna ungnötsuppfödning och grovfoder kan diskuteras men i det här exemplet har intäkten delats. Det gör att kompensationsstödsintäkterna i Ungnöten uppgår till (1600*93)/2=75 000 kronor.

Total skörd
Den årliga fältavkastningen är inte samma sak som faktiskt skörd. I Ungnöten har vi i detta exempel räknat att 540 000 kg ts har utfodrats till djuren.

Vad kostar vallen?
Vi har nu tagit fram alla intäkter och kostnader som hör till grovfoderkalkylen och kan sammanställa vad det kostar att producera vall i detta företaget, se nedanstående tabell. De totala kostnaderna för skörden uppgår till 698 000 kronor. Vilket ger en kostnad om 1,3 kr/kg ts. Denna kostnad kan användas för att se över om det är mer optimalt att köpa in körslor under vallskörden eller ha egna maskiner och vad företaget skulle tjäna på ett maskinsamarbete med grannen.

Tabell 2

Lär dig mer!
Att sätta av tid för att utbilda sig själv är lika viktigt som att underhålla maskiner och sköta det löpande i sin verksamhet. Därför har LRF Konsult varit med och tagit fram utbildningsfilmer för dig som är kund hos oss. Du hittar företagarakademin när du loggar in i Mittkontor och går in under fliken fler tjänster. Sen är det bara sätta igång att utbilda sig!

Kontakta oss