Balansräkningen visar hur företaget mår

Bokslut och räkenskapsmaterial är bra verktyg för att styra verksamheten i företaget. I detta avsnitt av ekonomiskolan ska vi titta närmare på balansräkningen och hur vi kan använda oss av den för att dra slutsatser om hur företaget mår.

Balansräkningen ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid bokslutsdatumet. För de flesta företag bygger bokslutet som redovisningskonsulten gör på vad som är skattemässigt optimalt för företaget. Det gör att alla tillgångarna i balansräkningen inte är värderade till marknadsvärde. I ett nötköttsföretag gäller det framförallt fastighetsvärdet samt djurvärdet som i verkligheten oftast är högre än det bokförda värdet.

Nötköttsgården har 2015 anläggningstillgångar om 1 081 000 kronor varav 1 008 200 utgörs av fastighetsvärdet, alltså anskaff-ningsvärdet för fastigheten minus gjorda värdeminskningsavdrag. Vid förvärv av en fastig-het lånar företaget pengar antingen av banken eller från företagaren för att finansiera köpet.

Det egna kapitalet i ett företag består dels av pengar som företagaren skjutit in i företaget av sina privata medel dels av de överskott som företaget gjort men som företagaren ännu inte plockat ut ur företaget.

På nötköttsgården är det egna kapitalet vid ingången av 2015 1 131 000 kronor. Under året tar ägaren ut 16 000 kronor för att betala skatter och avgifter, 58 000 kronor som ersättning för eget arbete och 1 000 kronor för att betala en privat försäkring. 

Under året skjuter ägaren också till 25 000 kronor av sina privata medel och så gör företa-get ett positivt resultat om 88 000 kronor. Detta gör att det egna kapitalet på Nötköttsgården under 2015 ökar med 38 000 kronor eftersom resultatet och det belopp som ägaren skjutit till överstiger vad denne plockat ut ur företaget.

Under året har också skulderna minskat med 5 000 kronor. Det gör att det egna kapitalet finansierar en större del av företagets tillgångar vid slutet av 2015 än vid ingången av året. Med andra ord så har soliditeten i företaget ökat.

Det är viktigt att företaget över tid kan leverera ett resultat som klarar av alla kostnader för fastigheten så som underhåll, nyinvesteringar, amorteringar, bankränta samt ränta på det egna kapitalet. Kan företaget inte bekosta de löpande kostnaderna tas dessa från det egna kapitalet eller genom nyupplåningar vilket gör att det egna kapitalet minskar och företagets värde urholkas.

I många av landets nötköttsföretag är det inte möjligt för företaget att leverera ränta på det egna kapitalet. Vissa företagare väljer att se det som att räntan på det egna kapitalet utgörs av värdeökningen på den aktuella fastigheten. Men för att kunna ta del av den räntan fullt ut krävs det att fastigheten säljs till marknadsvärde. Får företagaren inte någon ränta på det egna kapitalet från företaget vore det ur ett ekonomiskt perspektiv mer lönsamt att sälja företagets tillgångar och placera pengarna i aktier eller andra värdepapper.

I anläggningstillgångarna ingår också inven-tarier och verktyg. På Nötköttsgården utgörs posten av inköpsvärdet på deras maskiner minus avskrivningar och uppgår till 8 300 kro-nor. Maskinerna köptes in för flera år sedan och det börjar bli dags för Nötköttsgården att köpa nya maskiner. Vid köp av nya maskiner gäller det att rätta mun efter matsäck och köpa maskiner vars kostnader verksamheten klarar av att bära och se till att de skrivs av och amorteras i takt med värdeminskningen.

Skrivs maskinerna av för snabbt så sänker man visserligen resultatet under ett par år och får därmed lägre skatt men man får då istället skatta för en vinst den dagen maskinen säljs. Amorterar man inte i samma takt som maskinen tappar i värde så står man kvar med lån efter det att maskinen sålts vilket inte ger företaget ett bra förhandlingsläge med banken.

Balansräkning på Nötköttsgården

I omsättningstillgångarna går det att läsa ut företagets lagervärde, fordringar samt värdet på likvida medel. Nötköttsgården har totalt omsättningstillgångar om 715 000 kronor för 2015. De pengar som ett företag binder upp i omsättningstillgångar påverkar företagets kassaflöde beroende på hur snabbt de omsätts.

I nötköttsgården bedrivs integrerad dikoproduktion så i djurvärdet om 555 000 kronor ingår det rekryteringsdjur, slaktdjur, kor samt en tjur. Djurvärdet är företagets grund för att generera inkomster i företaget men lagret kostar också företaget pengar i form av ränta på rörelsekapital. För att företaget ska få full utväxling på djurlagret krävs det att korna får en kalv om året, att kalvarna överlever och att ungdjuren har en bra tillväxt.

I andra branscher pratar man ofta om lag-rets omsättningshastighet. Ju snabbare lagret omsätts desto bättre kassaflöde och ju min-dre kapitalkrävande blir företaget eftersom företaget snabbare får tillbaka de pengar de betalt för lagret.

En stor kostnad vid intensiv uppfödning av slaktdjur är foder. För att ha råd att löpande betala foderräkningarna vill det till att företa-get har möjlighet att generera intäkter som möter upp foderkostnaden. Detta för att före-tagets likviditet, i många fall checkräknings-krediten, inte ska belastas för hårt av att företagets lager omsätts för långsamt. Intäkterna för Nötköttsgården och för nötköttsföretag överlag består framförallt av slaktdjursintäkter samt EU-stöd.

På Nötköttsgården är moderdjuren kött-rasblandningar och de är i genomsnitt värda 11 000 kronor per ko. Inköpskostnaden och därmed också det faktiska lagervärdet är lägre jämfört med om det bestått av renrasiga djur. 

Korna får en kalv om året som beräknas ge en slaktintäkt på 14 000 kronor per kalv när den uppnått slaktmogen ålder. För varje såld kalv har kons lagervärde omsatts 1,3 gånger. För ett företag med dubbelt så dyra moderdjur, men fortfarande samma intäkt för kalven, har kons lagervärde bara omsatts 0,85 gånger per såld kalv.

I omsättningstillgångar ingår också kundfodringar. Vid utgången på 2015 har Nötköttsgården fodringar på sina kunder på 20 000 kronor. Under kortfristiga skulder har de också leverantörsskulder om 63 600 kronor.

Då företaget löpande får fakturor från sina leverantörer så är det viktigt att de också löpande fakturerar sina kunder. Annars påverkas kassaflödet vilket gör att likviditeten i företaget belastas i större utsträckning än vad som är nödvändigt.

På Nötköttsgården ser vi att de kortfristiga skulderna avseende leverantörsskulder och moms på 78 600 kronor överstiger de kort-fristiga fodringarna (58 600 kronor) samt kassan (8 000) med 12 000 kronor. Detta gör att företagets checkräkningskredit under en tid blir negativ vilket kostar företaget pengar i form av ränta.