Ha full koll på djurtätheten

Något som kraftigt påverkar utbetalningarna av EU-stöd för många nötköttsföretag är antalet djur i förhållande till foderarealen. Så se till att rapportera korrekt till CDB och ha full kontroll över djurtätheten.

Det nya kompensationsstödet som infördes under 2015 innehåller tröskelnivåer som gör att en miss i rapporteringen eller ett djur som skickas till nödslakt kan kosta ett företag halva kompensationsstödet. Så bara för att ansökan är inskickad så betyder det inte att du kan släppa kontrollen utan du måste ha fortsatt koll på företagets djurenheter.

Kompensationsstödets storlek beror på var i landet verksamheten bedrivs samt företagets djurenheter i förhållande till foderarealen. Områdesindelningen är en faktor som du inte kan påverka då den är fastslagen av Jordbruksverket. Foderarealen är också bestämd då merparten av din areal troligen redan är sådd. Men det finns fortfarande flera saker du kan göra för att se till att du får rätt ersättning.

Fick du hjälp med din SAM-ansökan har du troligen ett underlag som visar hur många djurenheter du måste hålla under beräkningsåret för att uppnå det kompensationsstöd som ditt företag räknar med att få. Har du gjort din egen SAM-ansökan har du kanske gjort en egen beräkning. Annars finns det mycket att vinna på att göra en sådan.

För alla företag är det inte möjligt att nå den högsta ersättningen i kompensationsstödet. För till exempel kravproducenter med dikoproduktion och mycket betesmarker kan det vara svårt att täcka vinterbehovet av foder för alla djur om man ska nå den högsta ersättningen. Rätt ersättning är alltså inte alltid den högsta ersättningsnivån.

För att du ska uppnå rätt ersättning är det absolut viktigaste är att du under hela året är noga med att dina djur rapporteras rätt i CDB. Rapportera händelser som slakt, försäljning av djur eller märkning av kalvar inom sju dagar, märkningen ska ske inom 20 dagar från kalvens födelse.

Korrekt rapportering är viktigt för att du ska få tillgodogöra dig alla djurenheter du haft på gården under året vid beräkningen av ersättningen för kompensationsstödet. Var också noga med att se till att alla dina djur är rätt märkta och journalförda. Det gäller både de djur du föder upp själv och djur du köper in. Ett djur som felrapporteras under beräknings-året, 1 augusti 2015 till 31 juli 2016, räknas inte in i företagets djurenheter. Om det är du eller säljaren av djuret som gör felrapporteringen spelar ingen roll.

När det dyker upp erbjudanden om ny arrendemark är det viktigt att du först räknar på om djurenheterna i förhållande till foderarealen räcker för att företaget ska ligga kvar på samma ersättningsnivå i kompensationsstödet. Gör det inte det är det troligen mer eko-nomiskt lönsamt att tacka nej till erbjudandet.

Är företagets marginaler i kompensationsstödet små och företaget har svårt att täcka vinterbehovet för foder kanske du ska se över möjligheterna att säga upp betesarrenden och istället arrendera till mer åkermark. Den som bedriver nötköttsproduktion som geografiskt gränsar till två olika stödområden bör se över möjligheterna att arrendera till mer mark i det området där ersättningen är högst och kanske släppa lite mark i det andra området.

Under beräkningsåret är det viktigt att du följer utvecklingen av djurenheter i ditt företag så att du vet att du har rätt antal djurenheter. Skicka inte djur till slakt innan beräkningsårets utgång om du inte är säker på att djurenheterna räcker för att du ska få din förväntade utbetalning av kompensationsstödet.

Det är också viktigt att du använder rätt grödkod i SAM-ansökan beroende på dina marginaler i kompensationsstödet. Odlar du spannmål som du ska rulla som helsädesilage kan du låta den gå i ax och genom valet av grödkod väljer du att klassa marken som spannmåls- eller foderareal.

Märker du när du kontrollerar antalet djurenheter i slutet av beräkningsåret att det fat-tas lite djurenheter för att komma upp till rätt kompensationsstödsnivå så är det möjligt att göra ändringar i ansökan fram till 15 juni. Ett alternativ är att ändra grödkoden vall till bevuxen träda på äldre vallar. Du får då inte skörda vallen, beta den eller slå den och bärga skörden förrän efter den 1 augusti.

Funderar du på hur du i framtiden ska kunna gå från en ersättningsnivå i kompensa-tionsstödet med lägre eller ingen ersättning till en ersättningsnivå med högre ersättning inom samma geografiska område? Räkna då på om du har för mycket mark eller för lite djurenheter. Har du för mycket mark och med råge täcker ditt foderbehov så se över om du kan säga upp mark eller arrendera ut den om du inte vill odla spannmål på den.

Har du istället för få djurenheter så fundera på vad kostnaderna är för att utöka besättningen och om det är möjligt att göra det utan att utöka arealerna. 

Om du upplever att du måste utöka arealerna för att täcka behovet av grovfoder så fundera över om du kan säga upp arrenden som till mesta del består av betesmark eller om det skulle vara lönsamt att gödsla vallarna mer för att öka avkastningen på dem. 

Maximera kompensationsstödet

Fakta kompensationsstöd