Håll koll med bra verktyg

Det viktigaste för den långsiktiga ekonomin är att ha enkla och bra verktyg för att kontrollera intäkter och kostnader.

Idag finns nya digitala hjälpmedel som underlättar egenkontroll av lönsamheten. Planeringen av kommande års uppföljning görs ofta vid årsskiftet. Ett nytt år kan leda till bättre kontroll och ett lönsammare företag.

Många företag gör sin ekonomiska uppföljning i samband med bokslut och deklaration någon gång mellan maj och juni påföljande år. Det innebär att det som hänt 2016 analyseras i mitten av 2017. Om man gör förbättringar baserat på 2016 års resultat kanske det inte får någon effekt förrän 2018. Denna arbetsordning innebär att det tar lång tid att påverka resultatet i företaget.

Årsskiftet är en bra tidpunkt för att skaffa sig kontroll. Det beror på att vid årsskiftet har de flesta företag bokslutsdag med inventering av lager och avstämning av bankkostnader. Genom att göra justeringar i bokföringen inför kommande år kan kontroll av verksamheten förenklas eller helst sköta sig själv.

Nötköttsföretag kan vara både lätta och svåra att följa upp. Renodlade företag med exempelvis slutuppfödning av mjölkrastjurar med egen foderproduktion är enklare att följa upp än företag med många olika verksamheter som går in i varandra, exempelvis mjölk- och köttproduktion kombinerat med entreprenadmaskiner.

Ju svårare det är att göra avgränsningar mellan olika produktionsgrenar desto mer nytta har man troligtvis av analysen. Ibland kan det visa sig att en lönsam produktionsgren betalar för en olönsam.

Resultaträkning

Bokslutet innebär att alla intäkter och kostnader för den aktuella perioden summeras till ett resultat. Resultatet kan sedan delas upp på olika produktionsgrenar och på lämpliga fördelningsnycklar inom varje produktion. Exempel på olika fördelningsnycklar kan vara kilo kött, vilket är vanligt när man producerar per djur (exempelvis diko, tjur, stut), vilket är vanligt när man gör efterkalkyler per djur eller timmar om man räknar på vilken produktionsgren som ger högst timersättning.

Ekonomisk uppföljning kan innebära att man tar reda på värdet på ett nyckeltal som exempelvis ett kilo kött, ett slaktdjur eller timersättning för en produktionsgren och ser om det förändrats jämfört med tidigare år. Man kan också försöka jämföra om värdet på nyckeltalet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Det kan också vara intressant att försöka besvara om det kan komma att påverkas av omvärlden i framtiden.

Andra frågor som den ekonomiska uppföljningen ger svar på är om priset på köttet eller kalven har utvecklats åt rätt eller fel håll, vilka produktionsgrenar som egentligen är lönsamma och om det finns investeringsutrymme i produktionen. Det är också intressant att ta reda på vilken produktionsgren som ger högst timersättning.

För att besvara alla dessa frågor finns idag ny teknik som ger nya möjligheter till uppföljning. Utvecklingen av digitala tjänster med fokus på bokföring och deklaration är snabb just nu. Det beror på att allt mer digital data finns tillgänglig från banker, företag och myndigheter.

Genom att hämta uppgifter direkt från exempelvis banken blir det enklare att få rätt siffror direkt in i bokföringen. Genom att kombinera sin bokföring med någon eller några fördelningsnycklar kan man få mycket information som kan användas för uppföljning. Det är idag fullt möjligt att få till en självgå-ende kontinuerlig uppföljning av olika nyck-eltal som gör det möjligt att göra produktionsförändringar tidigt om intäkter eller kostnader förändras.

Förslag på nyckeltal som är bra att följa upp är slaktintäkter per kilo slaktad vikt eller livdjursintäkt per betäckt hondjur, foderkostnad per djur eller kostnader för diesel och körslor per djur.

Här visar vi hur dessa fyra nyckeltal beräk-nas med hjälp av uppgifter ur bokföringen och ger tips som underlättar beräkningen. Genom att jämföra resultatet med sitt eget värde från tidigare år får man underlag för förbättringsåtgärder och prisförhandlingar.

4 nyckeltal

Aktuella bidragskalkyler kan också bli jämförelseunderlag mot den egna bokföringen. Olika typer av underlag där det går att jämföra sitt resultat med andras i branschen finns bland annat hos LRF, Sveriges Nötköttsproducenter, Gård & Djurhälsan och Växa Sverige. Börja inte med alltför svåra nyckeltal första året, då är det stor risk att man tröttnar innan det gått ett år.