Prissäkring kan minska riskerna

Priserna på värlsmarknaden fluktuerar allt mer. För att hantera den ökande risken är det viktigt att identifiera vilka intäkter och kostnader som påverkar lönsamheten mest och utarbeta en strategi för att hantera dem.

Sedan början av 1990-talet har prisfluktuationerna för lantbruksprodukter ökat drastiskt. I diagram 1 nedan framgår hur priserna på framförallt mjölk och spannmål varierat kraftigt de senaste tio åren. För att hantera den ökade risken för upp- och nedgångar är det viktigt att identifiera vilka intäkts- och kostnadsposter i företaget som påverkar lönsamheten mest och utarbeta en plan för att hantera dem. Prissäkring kan vara en väg för att minska riskerna när världsmarknadspriserna fluktuerar. Det finns idag fler möjligheter att säkra både intäkter och kostnader. Ofta diskuteras prissäkring av spannmål eftersom det har stor inverkan på foderkostnaden framförallt i större företag med slaktproduktion av ungnöt. Men det finns även andra råvaror som går att prissäkra. Ett viktigt strategival vid uppfödning av ungnöt är om företaget ska köpa in färdigfoder, spannmål eller producera eget spannmål.

Diagram 1

 

Beräkning av kostnad

För att avgöra om det kan vara lönsamt att odla egen spannmål behöver kostnaden för den egna odlingen och lagringen räknas fram. Om spannmål ska köpas in finns fördelar med att prissäkra inköpen eftersom den maximala foderkostnaden då blir känd på förhand. Det går sedan att planera produktionen efter de förutsättningarna.

Spannmål kan prissäkras genom inköp från ett foderföretag till ett på förhand förhandlat pris. Foderpriset kan också säkras genom handel av köpoptioner på internationella spannmålsbörser.

Genom köpoptioner kan en lantbrukare köpa sig rätten, dock inte skyldigheten, att köpa en given volym av en vara till ett visst pris. För detta betalar köparen en premie. Premien är att se som en försäkringspremie. Säljaren av köpoptionen är skyldig att sälja optionen till det förutbestämda priset, och kan därmed förlora på optionen om priset på inlösendagen är högre än kostnaden för köpoptionen. Om priset faller behöver köparen inte nyttja optionen. För detta ersätts säljaren med premien som köparen betalade för köpoptionen.

Tänk på att det inte bara är på en internationell marknad som priset kan säkras. Du kan göra en uppgörelse om ett fast pris för en förbestämd kvantitet med någon lokal spann-målsodlare.

Även vid inköp av färdigfoder gäller det att förhandla med foderförsäljaren för att nå en bra överenskommelse. Glöm inte bort att även om priset är en viktig parameter vid val av foderleverantör så har även leveranstid och kvalitet betydelse.

Vilken strategi du ska välja i ditt företag beror till stor del på hur hög din årliga spannmålskostnad är och vad du skulle kunna spara på att förhandla om foderpriset. Men det beror också på ditt eget intresse. Är du intresserad av att följa världsmarknadspriserna på vete så testa att säkra upp en del av fodret med köpoptioner.

Men är inte spannmålsbörsen ditt stora intresse så se i stället över vad du kan göra på hemmaplan för att minska riskerna för att foderkostnaden skenar iväg. Det enda som går att säga med säkerhet är att det är bättre att göra något än att inte göra något alls.

Även intäkter kan delvis prissäkras. Just nu är priset på nötkött högt och slakterierna slåss nästan om att få köpa slaktmogna djur. Det innebär också höga priser för den viktigaste insatsvaran, kalven. Så har det inte alltid varit utan bara för några år sedan så var tjurkalvarna en restprodukt i mjölkkobesättningar och det fanns ett överskott av kalvar att köpa på marknaden.

Både för köpare och säljare av kalvar kan det vara en fördel att ha ett avtal som reglerar kalvinköpen. Säljaren kan då vara säker på att kalvarna hämtas i tid och köparen kan vara säker på att alltid ha nya kalvar att sätta in i produktionen så att inte stallet står tomt. Här finns möjlighet att förhandla om ett pris som antingen är fast eller sätts i relation till prisutvecklingen på marknaden.

Ett avtal som anger hur kalven ska värderas gör att både säljare och köpare kan känna sig trygga och koncentrera sig på att optimera produktionen. Så utan att ha säkrat kalvpriset på en internationell marknad kan både köpare och säljare minska riskerna i sina företag.

Fundera över hur stora variationer i pris påverkar lönsamheten i företaget. Se över vilka strategier som behöver införas för att motverka att prissvängningar på marknaden påverkar företagets lönsamhet negativt.