Intresset för ”Solel” ökar kraftigt

Produktion och utbud av solpaneler har ökat och priserna har gått ner. Det har medfört att intresset för att installera solceller har fördubblats varje år under de senaste 4 åren. Viktigt är dock att inte enbart välja den billigaste anläggningen utan att värdera kvalitet, garantier, försäkringsskydd och verkningsgrad. Opartiska råd och en rättvis kalkyl är grunden för en lönsam investering, välkommen att höra dig till någon utav LRF Konsults energirådgivare!

Lite fakta
Medelsolinstrålningen i vårt land är mellan 800 och 1000 kWh per kvadratmeter och år mot en horisontell yta. En fast monterad solpanel bör ha en lutning på 30-45 grader i söderläge för att utnyttja solinstrålningen effektivt. För en installerad effekt på 1 kW, som i sin tur ger 800 - 1000 kWh per år, går det då åt mellan 6,5 och 7 kvadratmeter yta. 

Det finns även solföljare idag som har en högre verkningsgrad men de byggs då på mark. Det kostar mer med en sådan installation och det blir mer mekaniska delar vilket påverkar underhållskostnaderna. Alternativt är att bygga på en fast ställning men som går att vinkla upp och ned beroende på årstid.Markbyggd anläggning har fördelen att man kan placera den på lämplig plats och det blir lätt att underhålla.

Vid takbyggnation är det viktigt att befintligt tak inte är för dåligt så att man riskerar att få byta det under solpanelens livslängd.

Det är viktigt att inte ens en mindre del av panelen är i skugga. Anledningen är att skuggade solceller bildar motstånd för alla paneler som är kopplade i serie, ofta 15 - 21 st. Man bör ta bort träd och annat som kan skugga för att undvika produktionsbortfall.Viktigt är också att man har en luftspalt på ca 7-10 cm under panelerna för att dessa ska få kylning. Verkningsgraden försämras vid en hög temperatur. 35 grader bör inte överskridas för maximalt utnyttjande.

Solel

Elsäkerhet
Elsäkerheten ska man vara noga med och optimalt är om man köper en komplett installation. Alternativet är en kunnig elektriker som kan installera anläggningen.

Växelriktarna, som omformar likström till växelström, samt undermätare och brytare bör placeras skyddat från väder och från damm. Detta påverkar både livslängd och risk för brand.

Regler för elproduktion och skatteavdrag
Tidvis kan elproduktionen vara större än egna förbrukningen och då kan överskottet säljas ut på elnätet. Man klassas då som mikroproducent av förnybar el om huvudsäkringen är högst 100 A. Vid större anläggningar är man småskalig elproducent. Elnätsbolaget byter till en mätare som registrerar både ingående och utgående el.

Från och med 1 januari 2015 kan man som mikroproducent få ett skatteavdrag på 60 öre/kWh för den el som levereras ut på nätet. Avdraget gäller högst så många kWh som köps in under kalenderåret och max 30 000 kWh/år.

Val av leverantör
Innan man köper en anläggning är det viktigt att man tar en kontakt med sin nätägare för att säkerställa vilken anslutningsmöjlighet som finns. Detta kan helt avgöra vilken storlek på anläggning som man kan installera.

På marknaden finns idag ett stort utbud av solceller av varierande kvalité. Det är därför viktigt att välja leverantörer med stor erfarenhet och som kan systemet, funktion mm. En totalentreprenad kan därför vara ett bra alternativ. Inte minst viktigt är det att man följer det kravet på elsäkerhet som finns.

Stöd till investeringen
Ett nytt stöd infördes 1 januari 2015. Företag kan få 30 procent av de stödberättigade installationskostnaderna, övriga 20 procent. Högsta stöd per solcellsystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kW elektrisk toppeffekt.

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Men allt talar för att nya pengar kommer att anslås. Det finns också en möjlighet att söka stöd genom landsbygdsprogrammet.

Försäljning av el
Det är viktigt för lönsamheten att man har köpare till överskottselen och vad de då betalar. Skillnaden är stor mellan priserna från olika elhandelsbolag. Det går inte att teckna några längre avtal, vilket gör det svårt att kalkylera långsiktigt. Att själv använda den producerade elen kan vara lönsammare än att sälja, men det beror på gårdens produktionsinriktning hur väl elbehovet sammanfaller med elproduktionen.  

Ta en kontakt i första hand med den elleverantör du använder idag och försök att hitta en bra lösning men kontakta gärna fler aktörer då det kan skilja mycket mellan dem. Glöm inte bort att det går att söka elcertifikat och ursprungsgarantier på elproduktionen. Det krävs dock en extra mätare men som snart är betald för att man får även certifikat för det man själv konsumerar.

SolpanelerLönsamhet
Dagens låga marknadspris på el påverkar kalkylen och även i det fall man är energiskattebefriad i sin verksamhetsutövning. I dagsläget är det svårt kortsiktigt att få en investering i en solcellsanläggning lönsam utan investeringsstöd.  De politiska spelreglerna är ju också ganska avgörande och kommer säkert att ändras under en solcellsanläggnings livslängd. När man gör en kalkyl kan skatteffekter också påverka men det är svårare att bedöma då förutsättningarna skiljer sig åt. Oavsett så är det lämpligt att rådgöra med sin skatterådgivare eftersom det också är viktigt hur anläggningen ska räknas - som byggnadsdel eller byggnadsinventarie.

Viktigt är att ta fram ett beslutsunderlag som bygger på fakta då varje anläggning blir unik eftersom det finns så många olika parametrar som påverkar.

Opartiska råd och en rättvis kalkyl är grunden för en lönsam investering, välkommen att höra dig!

Sören Dahl och Lars Neuman

Teknik/Energirådgivare, LRF Konsult

soren.dahl@lrfkonsult.se

lars.neuman@lrfkonsult.se