Vilka miljöregler gäller ditt företag?

Miljöbalken och Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) reglerar verksamheter som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa.

Kort och förenklat innebär reglerna i miljöbalken, att den verksamhet man planerar eller bedriver, skall bedömas och analyseras efter hur stor påverkan verksamheten kan komma att ha, eller har på omgivande miljö eller människors hälsa.

Miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken. I förordningen listas verksamheten utifrån verksamhets kod och klassificeras som anmälningspliktiga (C-verksamhet) eller tillståndspliktiga (B-verksamhet). Inom lantbruksföretag gäller tillstånds- eller anmälningsplikt framförallt verksamheter med större djurproduktion, biogasproduktion eller vindkraft. Gränserna avgörs bla av antal platser eller djurenheter i djurproduktionen, av mängd framställt gasformigt bränsle inom biogasproduktion och verkens höjd eller antalet verk i en vindkrafts park för vind produktion. För djurenheter och tillståndsgränser och se länk SFS 2013:251.

Miljötillstånd söks hos länsstyrelse och krävs förutom vid nyetablering och utökning av verksamheten även vid ändringar av tillståndspliktig verksamhet. Miljöanmälan görs till kommunen.

Viktiga delar vid en tillståndsansökan eller miljöanmälan är bla;

  • Etableringsplatsen
  • Samrådsprocessen med närboende och övriga berörda
  • Kultur- och naturmiljöer
  • Lukt/buller/skuggor/ transporter/ avfall/kemikaliehantering
  • Gödselhantering och gödselspridning, höga mark fosforklasser
  • Bästa möjliga teknik tex för att minska ammoniak avgång och energi och vattenåtgång
  • Miljökvalitetsnormer för vatten
  • Kontroll av verksamheten
  • Bemötande av yttrande och ”tuffa villkor”

Vid tillståndsansökningar är det viktigt att ansökan är anpassad efter det enskilda företagets förutsättningar och utformad så att ”onödiga” begränsningar i företagets framtida drift undviks som kan försvåra eller fördyra den kommande produktionen.