VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Ordlista för företagare

Att vara företagare är härligt och ibland besvärligt. Som ny företagare är det många begrepp att hålla reda på. Här nedan är några viktiga nyckeltal som hjälper dig att hålla koll på din verksamhet.

Bolagsnamn eller organisationsnummer
Anger det juridiska namnet och företagets registreringsnummer som vid bolag är ett speciellt nummer som tilldelas i samband med företaget registrering. Vid enskild firma är det företagarens personnummer som är organisationsnumret. Det finns ett antal olika bolagsformer som man ska fundera igenom vilken som passar bäst för sin verksamhet, här följer några exempel:

Det finns Aktiebolag (AB), Bostadsförening (BF & BRF), Enskild firma, Enkla bolag, Ekonomiska föreningar (Ek.för.), Handels- & kommanditbolag (HB & KB), Ideella föreningar, Samfälligheter, Statliga och kommunala, Filialer med utl. ägande, Värdepappersfonder, Övriga bolagsformer.

SNI-kod
Fungerar som branschavgränsare. SNI betyder ”Svensk Näringsgrensindelning” som används vid beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige. Indelningen bygger på EU: s standard NACE (Classification of Economic Activities in the European Community).

Bolagsordning
Bolagets egna ord om vad de avser att bedriva näringsverksamhet inom. Skall bland annat framgå bolagets verksamhet, räkenskapsår, samt ärenden som ska tas upp på ordinarie årsstämma.

Ekonomiska termer

Omsättning (tkr)
Avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år.

Rörelseresultat (tkr)
Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna.

S:a eget kapital (tkr)
Skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder.

Rörelsemarginal (%)
Anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst.

Omsättningsförändring (%)
Hur mycket omsättningen har förändrats sedan förra bokslutet.

Efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella poster. Avser vanligtvis ränteintäkter och räntekostnader. T.ex. resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag, övriga värdepapper, fordringar etc.

Totala tillgångar (tkr)
Sammanslagning av poster som t.ex. kortfristiga fodringar, varulager, immateriella-, materiella- & finansiella anläggningstillgångar.

Lönekostnad/anställd (tkr)
Lönekostnader per anställd.

Vinstmarginal (%)
Anger företagets vinst före räntekostnader i förhållande till omsättning.

Resultat (tkr)
Årets resultat. Aktiekapital (tkr): Det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning

Kassalikviditet (%)
Är ett mått som visar ett företags finansiella utrymme på halvlång sikt

Avkastning totalt kapital (%)
Ett nyckeltal som anger resultatet efter finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet (%)
Anger andelen eget kapital