Investerings- och startstöd för unga lantbrukare

Planerar du att starta eller investera i ditt företag på landsbygden? Det finns startstöd och en mängd investeringsstöd i företag på landsbygden att söka. Vi kan hjälpa dig att ta fram en affärsplan, relevanta kalkyler och eventuella bilagor som krävs för en komplett ansökan.

Vad krävs i ansökan?

För att investeringen ska få stöd måste den uppfylla vissa kriterier. Ju fler kriterier investeringen uppfyller desto högre är möjligheten att få stöd. Ansökningarna inkomna till ett visst datum konkurrerar med varandra och behandlas i de flesta fall i beslutsomgångar. I ansökan ska det finnas en affärsplan som beskriver företagets utveckling samt beräkningar som visar på effekten av investeringen.

Vilka investeringsstöd går att söka?

INVESTERINGAR INOM JORDBRUK TRÄDGÅRD OCH RENNÄRING

 • Investeringar för ökad konkurrenskraft
 • Investering för energieffektivisering samt energigrödor.
 • Investeringar som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd vid förädling av jordbruksprodukter till livsmedel.

FÖRETAGSUTVECKLING

 • Investeringar i gödselbaserad biogas.
 • Investeringar i förnybar energi t ex. solenergi.
 • Investeringar som skapar nya jobb på landsbygden.
 • Startstöd för dig som vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds eller rennäringsföretag

MILJÖINVESTERINGAR

 • Stängsel mot rovdjur
 • Engångsröjning av betesmarker
 • Förbättring av vattenkvalitén
 • Anlägga eller restaurera våtmarker och dammar
 • Senare i vinter även anläggning av tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

INVESTERINGAR I LANDSBYGDEN

 • Småskalig infrastruktur för turism och rekreation
 • Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer

Hur går du tillväga för att söka stödet?

Se först till att du uppfyller kriterierna för att vara berättigad till stöd. Läs mer om stöden på Jordbruksverkets hemsida. Det finns en bestämd pott pengar i varje beslutsomgång. Tänk på att det är den med bäst ansökan som får stödet.

Kontakta oss