Använd skogsbruksplanen i den ekonomiska planeringen

Att skogsbruksplanen är ett bra underlag för den skogliga planeringen vet du säkert. Men den är också ett utmärkt verktyg för den ekonomiska planeringen och kan hjälpa dig att planera såväl kassaflöde som beskattning!

Det spelar ingen roll om skogsbruksplanen avser en fastighet du ägt länge eller en som du funderar på att köpa. Men vad kan egentligen läsas ut i en skogsbruksplan och vad ska man se upp med? För dig som behöver fördjupa eller repetera dina kunskaper om skogsbruksplanen kommer här några goda råd:

Vad är en skogsbruksplan?

En skogsbruksplan innehåller lite förenklat två delar, dels en nulägesbeskrivning av hur skogen såg ut den dagen skogsbruksplanläggaren var där och dels råd om skogens skötsel för de kommande tio åren. Råden är just råd och behöver inte följas! Många skogsägare har en skogsbruksplan men det är inget lagkrav. Dock kräver certifieringen att man har en skogsbruksplan, och dessutom att man följer den.

Sammanställningssidan

Du kommer en bra bit med denna enda sida. Du får fram fastighetens areal och virkesförråd. Virkesförrådet uttrycks dels totalt och dels per ha, siffran per ha är intressant när olika fastigheter ska jämföras. Det kan finnas naturliga orsaker till ett lågt virkesförråd men det kan också vara en varningssignal. Du kan även se hur virkesförrådet fördelar sig mellan olika trädslag. Längre ner på sidan kan du utläsa bonitet och tillväxt. Boniteten är markens naturgivna produktionsförmåga och innebär alltså den genomsnittsliga tillväxten under ideala förhållanden (rätt trädslag, perfekt skötsel, optimalt väder och inga skador). Den verkliga tillväxten är alltså alltid lägre! Viktigt att tänka på är också att den aktuella tillväxten (uttryckt i kubikmeter) skiljer sig väldigt mycket åt under skogens ålder vilket gör att samma typ av mark kan ha helt olika tillväxtsiffror. Slutligen har du siffror på föreslagen avverkning under planperioden vilket ger dig en indikation om framtida inkomster.

Ett enkelt sätt att få fram en form av förräntning av skogskapitalet är att dividera tillväxten med virkesförrådet.

Fler sätt att beskriva skogen

Efter sammanställningen kommer flera olika sidor som beskriver skogen på olika sätt, till exempel utifrån ålder eller huggningsklass. Sammantaget ger dessa sidor dig en bra uppfattning om hur skogen på fastigheten ser ut. Är det mycket gammal skog eller är det mycket att röja och plantera?

Åtgärdsöversikten

I Åtgärdsöversikten kan du se alla åtgärder som är förslagna under tioårsperioden. Utifrån denna lista kan du göra en prognos av inkomster och utgifter under de kommande åren. Du kan både planera när inkomsterna ska komma och dessutom hur de ska beskattas på bästa sätt!

Fallgropar
Det finns några saker att se upp med vad gäller skogsbruksplaner:

Tidpunkt för upprättande
När upprättades skogsbruksplanen och vad har hänt sedan dess? En skogsbruksplan som är några år gammal kan fortfarande säga en hel del men den också vara helt meningslös! Avverkningar, tillväxt och stormar kan förändra väldigt mycket på några år!

Skogsbruksplanläggaren
Det är också viktigt att veta vem som har gjort skogsbruksplanen. Planer upprättas av många olika organisationer och ibland finns andra intressen än att beskriva skogen så korrekt som möjligt.

Måttslag
Skog mäts i kubikmeter både som stående skog och som virke, men det är inte samma kubikmeter! Detta kan lätt innebära missförstånd. Så kolla alltid vilken typ av kubikmeter som avses i prislistor mm, omräkningstal och beskrivning av måttslagen hittar du i Skogsägarens Företagsbok!