Ingen sänkning av lägsta ålder för slutavverkning i norr

Skogsstyrelsen har beslutat att inte sänka lägsta tillåtna ålder för avverkning i de fyra nordligaste länen. Skälet är att det inte kan uteslutas att det uppstår negativa effekter för rennäringen som behöver tillgång till äldre skogar.

Skogsvårdslagen reglerar bland annat lägsta tillåtna ålder för slutavverkning och sedan tidigare är lägstaåldern 5-10 år högre i de fyra nordligaste länen än på marker med motsvarande bonitet i södra Sverige. Avsikten med regeln om lägsta tillåtna ålder är att skydda yngre och medelålder skog från avverkning för att upprätthålla virkesproduktionen på en för samhället acceptabel nivå.

Senaste året har frågan om en sänkning av avverkningsåldern i norr utretts på Skogsstyrelsen, efter påtryckningar av bland annat Sveaskog. Forskning visar att skog, oberoende av om den växer i södra, mellersta eller norra Sverige, har samma tillväxt om den växer på mark med samma bördighet och har samma egenskaper i övrigt. Skogsstyrelsens utgångspunkt var att det är viktigt att de regler som finns baseras på aktuell kunskap och att det därför fanns skäl för att samma avverkningsåldrar ska gälla i hela landet.

Efter ett omfattande utredningsarbete har Skogsstyrelsen trots detta valt att inte ändra reglerna. Skälet är att det kan uppstå negativa effekter för rennäringen.

– Bland annat kan renbetet komma att minska, eftersom renarna behöver lav som det finns mer av i äldre skogar, säger Jörgen Ringagård, specialist tillsyn, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har parallellt med utredningen om att sänka lägsta ålder för avverkning kommit fram till att tillsynen av skogsbrukets hänsyn till rennäringen behöver skärpas oavsett om en regeländring gjorts eller inte. Även förutsättningarna för de samråd mellan skogsbruk och rennäring som krävs före en avverkning behöver förbättras.

En sänkning av avverkningsåldern i norr hade givetvis kunnat innebära ett lönsammare skogsbruk för vissa skogsägare.

Kontakta oss