Nu kan grannen se din avverkningsanmälan

Sedan den 1 februari är det möjligt att bland annat se avverkningsanmälda områden i Skogsstyrelsens webbaserade skogskarta. Alla har nu möjlighet att gå in och se anmäld och utförd avverkning samt ett antal andra skogliga data.

Sedan ett antal år har Skogsstyrelsen en webbaserad karttjänst tillgänglig för allmänheten där ett antal kartdata publiceras. Karttjänsten består av ett antal kartskikt med olika data där Skogens Pärlor och Skogliga Grunddata innehåller omfattande information om landets skogar. Karttjänsten är öppen för allmänheten och genom att logga in på Skogsstyrelsens Mina sidor kan en markägare se hur det ser ut specifikt i den egna skogen.

Kartorna visar områden som avverkningsanmälts under de senaste fem åren, vilket är giltighetstiden för en avverkningsanmälan, och datumet för anmälan. För att se om avverkningen även genomförts kan man söka på ”utförda avverkningar”, vilket är ett kartskikt som varit tillgängligt sedan tidigare. Kartbakgrunden är terrängkarta eller ortofoto och ägar- och fastighetsuppgifter visas ej.

Man har även kompletterat kartmaterialet med Artdatabankens skikt där man kan se fyndplatser för rödlistade arter.

Publiceringen har väckt mycket kritik från skogsägare som menar att detta ökar insynen i privatskogsbruket och risken finns att man blir uthängd. Skogsstyrelsen menar dock att denna information även tidigare varit tillgänglig i analoga arkiv och att man som myndighet måste tillhandahålla denna för allmänheten och andra intressenter.

– Vi är glada över att äntligen kunna presentera avverkningsanmälningar så att allmänhet och andra kan ta del av dem. Skogen berör och intresserar många och då är det bra om information om vad som händer i skogen finns mer lättillgängligt, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen har avvaktat med att publicera informationen eftersom det är många intressen att ta hänsyn till vid en publicering. Synpunkter har inhämtats från Datainspektionen och en noggrann juridisk genomgång har gjorts.

Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor hittar ni på minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Kontakta oss