VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Så här går det till

1. Intresseanmälan
Skogsägaren meddelar Grönt Paraply om att denne önskar certifiera sitt skogsbruk och får då uppgift om vad en anslutning kommer att kosta. Alla fastigheter som skogsägaren heläger måste ingå i certifieringen. Om det rör sig om samfällt ägda fastigheter så måste alla delägare vara införstådda i en ansökan om certifiering.

2. Rådgivning
Innan anslutningen får du som skogsägare en utförlig information om de krav som gäller för anslutningen samt förslag på hur kraven på bästa sätt uppfylls.

3. Förberedelse
Skogsägaren förbereder sig för certifieringen med hjälp av Grönt Paraply.

  • Certifieringsanpassad skogsbruksplan upprättas. Om det redan finns en nyligen upprättad plan, är en komplettering av denna oftast tillräcklig. Normalt krävs att planen är klar före anslutningskontrollen.
  • Entreprenörer/virkesköpare och eventuella anställda som utför åtgärder på skogsinnehavet informeras om de krav som ställs på utförandet av åtgärderna.
  • Entreprenörer/virkesköpare förbinder sig, genom avtal med skogsägaren eller med Grönt Paraply, att efterleva den svenska FSC®-standarden då åtgärder utförs på det certifierade skoginnehavet.
  • Avtal om anslutning upprättas mellan skogsägaren och Grönt Paraply.

4. Anslutningskontroll
Personal från Grönt Paraply utför anslutningskontrollen. Detta sker genom en intervju av skogsägaren, kontroll av skogsbruksplan och eventuell annan dokumentation, samt i vissa fall fältbesök.

5. Medlem under Grönt Paraplys gruppcertifikat
Om skogsägaren uppfyller Grönt Paraplys krav, utfärdas ett certifikat som innebär att skogsägaren är FSC-certifierad. Skogsägaren kan nu sälja sin virke som FSC-märkt virke!

Vi har licensnummer C006219 och certifikatets reg. nr. är SA-FM/COC-001104. Läs mer på www.grontparaply.se