Skogsfastighet

40 ha Ljungbyholm, Kalmar

Högstbjudande

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,0 ha
Skogsmark
21,2 ha
Åkermark
12,0 ha
Betesmark
5,0 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
3 514 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kalmar Krankelösa 10:1, del av

Adress

Krankelösa 722 38892 Ljungbyholm

Om fastigheten

Ljungbyholm, Krankelösa 40 ha.
Skogsareal om 21 ha med ett virkesförråd om 3 500 m³sk.
Virkesförrådet finns huvudsakligen i huggningsklasserna G1 och S1.
Åker och betesareal om 17 ha.
Övrig areal ca 2 ha.
Flera försäljningsalternativ.

Utgångspris: 2 750 000 kr.
Försäljningssätt: Bud senast 2019-06-14, kl 16:00.​

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Södra Skog januari 2018.

Tillväxten för 2018 är beräknad och finns med i uppgifterna.

Fastighetens markareal består av två skiften.
Skogsareal om 21,2 ha med ett grandominerat virkesförråd om cirka 3 500 m³sk, vilket ger en snittvolym på 166 m³sk/ha skogsmark.
Medelbonitet om 7,1 m³sk.

Tillgänglighet till skogsbruket via traktens skogsbilvägar.
Goda förutsättningar för skogsbruk och skogsskötsel.
Vissa skador avseende granbarkborre finns.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om
0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark/betesmark

Enligt arrendekontrakt och EU-ansökan är arealerna fördelade på cirka 12 ha åkermark och 5 betesmark.
Tillgängligt för köpare/brukare januari 2020.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-12-31.
Arrendet är uppsagt.
Tillgängligt för köpare/brukare januari 2020.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal för åker och bete kan eventuellt följa med försäljningen.
Viss justering av antalet stödrätter kan bli aktuell.

Jakt

Jakten tillgänglig för ny ägare från 2019-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter på hög- och småvilt.
Kan ingå i älgskötselområde.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar.
Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilvägar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med köpet.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

1. Hela fastigheten. Pris 2 750 000 kronor.

2. Västra skiftet, allt är skogsmark.
Areal om 12,1 ha.
Cirka 1 420 m³sk.

3. Östra skiftet, åkermark, betesmark och skogsmark.
Areal om 27,9 ha, fördelning enligt följande.
Åkermark 12 ha, betesmark 5 ha, skogsmark 9 ha och övrig areal.
Cirka 2 094 m³sk.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen.

Försäljningen gäller del av fastighet.
Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark, betesmark och skogsmark.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter