Lantbruk

44 ha jord och skog

Utgångspris

4 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast tor 17 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
44,9 ha
Åkermark
18,5 ha
Skogsmark
21,0 ha
Myr/kärr/mosse
2,6 ha
Berg/hällmark
2,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
4 635 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Trollhättan Anered 4:1

Adress

Anered Trollhättan

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en obebyggd jord- och skogsbruksfastighet belägen i nära anslutning till Trollhättans stad. Arealen fördelar sig över c:a 18 ha åkermark, 21 ha produktiv skogsmark samt övrig mark. Skogsbeståndet utgörs av gallrings- och slutavverkningsbar skog med ett totalt virkesförråd om 4 635m³sk. Ägorna ger också tillfällen till jakt och naturupplevelser, där jakträtten disponeras av ny ägare från tillträdesdagen. Här finns också möjligheter att finna en trevlig boplats. Fastigheten kan komma att avyttras i delar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Fastighetens åkermark om 17,56 ha är enligt Jordbruksverkets blockkarta. Den är samlad i en ägofigur, men fördelad på flera skiften.
Jordarten varierar från lättare jordar till lerjord och dräneringen är äldre.
Åkermarken överlåts höstplöjd förutom 4,41 ha som är bete på åkermark. Observera att stängselstolpar ej ingår i överlåtelsen.

Arrende

13,15 ha av åkermarken är utarrenderade t.o.m. 2024-03-12 och är därefter tillgänglig för köparen.
4,41 ha av åkermarken är för närvarande muntligen upplåten och är tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen inför 2024 års SAM-ansökan samt 2020 års SAM-ansökan avseende 4,41 stödrätter.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 21 ha med ett bedömt virkesförråd om 4 635 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 221 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till 6,3 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten är 126 m³sk/år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 49 % tall, 42% gran och 9% löv.
Skogsmarken är fördelad på flera områden och fastigheten domineras av avverkningsbara huggningsklasser och gallringsskog. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2 454 m³sk, därav slutavverkning 1 893 m³sk och gallring 504 m³sk. ​​
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i mars 2011 och som är framskriven och uppdaterad till dags datum vad gäller virkesförråd. Inga åtgärder har skett i skogen sedan planen upprättades. Planläggare är Per Karlsson LRF Konsult, uppdateringen är utförd av Anders Skogsberg LRF Konsult.

Skogsuppskattningen är upprättad med gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten erbjuder jakt på framförallt älg och rådjur men även vildsvin förekommer.
Område 4 och 5 är registrerade i Vassändra-Ryrs Kronhjortsskötselområde. Övriga skiften är oregistrerade för jakt på kronhjort.
Område 1, 2 och 6 är registrerade i Vassända-Väner-Ryrs Älgskötselområde. Övriga skiften är oregistrerade för älgjakt.
Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Ridbana

På fastigheten finns en ridbana som för närvarande muntligen är upplåten. Staket, belysning, hinderbod och det översta skiktet av ridbanans underlag ingår ej i överlåtelsen.

Dikningsföretag

Fastigheten ingår i Kvarntorp-Kortered-Korsbyn-Anereds dikningsföretag. Andelen är 18 % och kanalen rensades senast 2018.

Vägreservat

I Trollhättans stad översiktsplan finns ett vägreservat som berör fastigheten. Det avser en eventuell, framtida ombyggnad av väg 45. Se bifogad karta.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en fornlämningsliknande bildning. RAÄ-nr: Trollhättan 2:1. Kategori: övriga lämningstyper. (källa: SeSverige och Fornsök).

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 38,5979 ha.
Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 38 ha fördelat på 20 ha skogsmark, 16 ha åkermark och 2 ha övrig mark.
Observera att arealerna skiljer sig mellan skogsbruksplanen och källorna enligt ovan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på del av fastigheten. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning är genomförbar. De lantmäterikostnader som uppkommer, till följd av en delning, bekostas i sin helhet av köparen.
En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av hela fastigheten till en köpare.​

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 185 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter