Skogsfastighet

45 ha Skog, Hammarö

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,7 ha
Skogsmark
43,1 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Inägomark
0,1 ha
Åkermark
1,0 ha
Virkesförråd
4 400 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAMMARÖ ÖSTRA TYE 1:84

Adress

Fiskvik Hammarö

Om fastigheten

Fin chans för dig som vill äga skog på Hammarö med möjlighet till jakt och rekreation samt allt annat trevligt som ett skogsägande för med sig. Möjlig för juridisk person att förvärva. Totalt 45 hektar i samlad ägobild vid byn Fiskvik med bra tillgänglighet och utan byggnader. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2019 av Henrik Ynger.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 43,1 ha med ett totalt virkesförråd om 4 400 m³sk varav 270 m³sk är S2 skog, ingen skog i huggningsklasserna G1 eller S1. Beräknad medelbonitet är 4,2 m³sk/ha och årlig tillväxt 173 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 102 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av tall med 68% och vidare 26% löv och 6% gran. Större delen av virkesförrådet i åldrar 20-50 år. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 1 852 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 691 m³sk samt gallring 1 161 m³sk.

Skogsvård

Skogsbeståndet utgörs till övervägande del av gallrings- och röjskog i åldrarna 20-60 år. Prioriterade skogsvårdande åtgärder enligt skogsbruksplanen är underröjning med efterföljande gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande inte i något viltvårdsområde, älgjaktområde eller kronhjortsskötselområde vilket innebär att jakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Vad beträffar älgjakt är den i och med detta begränsad till kalvavskjutning under en kortare period i början på jakten.
På Hammarö finns annars en mycket aktiv jaktklubb, Hammarö Jaktvårdsklubb. Klubben jagar på intilliggande marker och här bör man som ny ägare av fastigheten ha stora möjligheter att ansluta sig med marken om man önskar ingå i en jaktlig sammanslutning med gemensamhetsjakt.

Vägar och skogsmarken

Marken har en mycket trevlig arrondering med ett dominerande skifte på 42 ha intill byn Fiskvik som i södra änden skärs av asfalterad väg. Skogsbilväg finns även genom fastighetens centrala del via Tvärhult och in mot Långkärr. Via Östra Takene och vidare mot Bena når man så gott som ända fram till det södra skiftet.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller andra kulturminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser berör fastigheten.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Hammarö kommun där det inte finns krav på förvärvstillstånd för privatpersoner. Säljaren är i detta fall en juridisk person vilket gör att fastigheten, förutom av privatperson, också kan förvärvas av annan juridisk person utan att denne behöver söka förvärvstillstånd för att beviljas lagfart.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter