Skogsfastighet

459 hektar i Hede

Högstbjudande

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 19 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
481,0 ha
Skogsmark
397,0 ha
Skogsimpediment
45,0 ha
Skog med restriktion
14,0 ha
Väg och kraftledning
11,1 ha
Övrigmark
13,9 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 29:3

Om fastigheten

Välarronderad och lättillgänglig fastighet om totalt 459 hektar, där hela 426 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 28 400 m³sk, varav 22 200 m³sk har uppnått lägsta slutavverkningsålder.

Fastigheten har enskild jakt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Hede Kyrkby 29:3 består av ca 426 ha produktiv skogsmark beläget strax öster om Hede, Härjedalen. Innehavet är samlat i ett välarronderat skifte med goda förutsättningar för att bedriva skogsbruk. Fastigheten är välskött och lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät.

Utöver fina skogsmarker erbjuds jaktmöjligheter efter både älg och småvilt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 425,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 28 414 m³sk varav cirka 22 200 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 2,8 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Husbergsmasten

På fastigheten är 2 master uppförda. Den ena masten är uppförd av Telia och ger ingen ersättning utöver den som betalades vid installationen. Den andra masten ägs av Comviq som betalar ett årligt arrende. 2017 inbringade masten ett arrende om 9 900 kr.

Jakt

Enskild jakt på fastigheten för både småvilt och älg. På markerna förekommer bla älg, björn, räv, hare, rådjur samt skogsfågel såsom orre och tjäder.

Byggnad

På fastigheten finns en enklare stuga / rastkoja uppförd i anslutning till avdelning 96, i övrigt är fastigheten obebyggd.

Vägar

Fastigheten har del i vägsamfällighet för Vitdalsvägen och Tröskmyrvägen. Vägarna som är belägna på fastigheten i norra delen av skiftet samt vägen som leder in till vändplanen vid avdelning 162 är privata och underhålls av fastighetsägaren.

​Gällande vägen som leder från stugorna till masten så anlades den av Telia i samband med att de uppförde masten på berget. Telia upplät rätt till fastighetsägaren att nyttja den nya vägsträckningen. Det finns dock oklarheter kring den vägsträcka (ca 2-300 m) som leder förbi stugorna där det hävdas att denna sträcka anlades tidigare och att ägaren till Hede Kyrkby 29:3 inte har rätt att nyttja vägsträckan. Hurvida rätt föreligger eller ej är inte utrett.

Vitdalsvägen och Tröskmyrvägen är försedd med vägbom som normalt sett är låst. Kontakta Daniel Leanders, 070-633 70 08 om ni önskar få dessa bommar upplåsta.

Naturvärden

På fastigheten finns ett fågelskyddsområde registrerat. Inom fågelskyddsområdet är ett biotopskydd beläget. Biotopskyddsområdet är i skogsbruksplanen redovisad som övrig mark och dess virkesvolym är inte medräknad i fastigheternas uppskattade virkesvolym.

Fågelskyddsområdet berör delar av avdelningarna 151, 157, 159, 160, 161, 162 och 163. Området har tillträdesförbud mellan den 15 februari och den 15 augusti. Tillträdesförbudet gäller inte ”markinnehavaren eller hans folk”. Området är markerat på bifogad fastighetskarta.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar registrerade. För mer information, se riksantikvarieämbetet. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare).

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 789 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter