Lantbruk

70 ha skog i Rättvik

Högstbjudande

3 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
81,8 ha
Tomtområde
81,8 ha
Virkesförråd
11 015 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK KÄRVSÅSEN 32:9

Adress

Rättvik

Om fastigheten

Fastigheten har en total areal om ca 80 ha fördelat på sex skiften. Ca 70 ha består av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 11 000 m³sk, varav ca 5 300 m³sk är avverkningsbart. Beläget inom viltvårdsområde samt fiskevårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Skogsfirma Per Rapp AB under september 2017. Planen har därefter skrivits upp med ett års tillväxt i planprogrammet PC Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 69,5 ha med ett virkesförråd om totalt 11 015 m³sk varav ca 5 312 m³sk är avverkningsbart.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogen har bra struktur med skog i de flesta åldersklasser. Boniteten är uppskattad till 4,6 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelning; Tall 74 %, Gran 19%, Löv 7%

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Fastigheten ingår i Boda-Bingsjö viltvårdsområde (ca 27 000 ha), läs mer på https://www.bodabingsjovvo.se/

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde, läs mer på http://www.ifiske.se/fiske-rattvik-boda.htm. Fastigheten har även del i samfällt fiske.

Vägar

Underhåll av vägar sköts av Kärvsåsens vägsamfällighet samt Kärvsåsens östra vägsamfällighet.

Naturvärden

På skifte 1 finns ett registrerat naturvärde med beteckning N14181-1997. På skifte 4 och 5 finns registrerade nyckelbiotoper med beteckningarna N21-2013 samt N9466-1997.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inga taxeringsvärden.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Arealer

Areal enligt fastighetsutdrag: 81,8030 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 80,4 landareal samt 0,2 ha vatten.
Areal enligt fastighetskarta: 80,58 ha.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via anbudsgivning. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail). Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. OBS! Ange "Kärvsåsen" som referens.

Mail: asa.eriksson@lrfkonsult.se

Telefon: 023-939 47

Adress: LRF Konsult, Åsa Eriksson, Box 811, 791 29 Falun.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter