Lantbruk

87 ha produktiv skogsmark med bra tillgänglighet.

Prisidé

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 31 okt

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
130,4 ha
Skogsmark
87,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
42,6 ha
Virkesförråd
14 459 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GISLAVED SOMMARHULT 1:3

Om fastigheten

Mycket välskött skogsfastighet i ett skifte med del i Stengårdshultasjön. Fastigheten erbjuder goda möjligheter att utöva aktiv skogsbruk men även fantastiska chanser till naturupplevelser genom jakt och fiske. Skogen har god växtlighet med bra åldersfördelning och ett bra vägnät. Den produktiva skogsarealen är ca 87 hektar med ett virkesförråd om ca 14 459 skogskubikmeter.

Fastigheten ligger belägen cirka 3,5 mil nord om Gislaved och 4,9 mil söder om Jönköping.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Sommarhult är en rejäl skogsfastighet med bra arrondering som omfattar 87,8 ha produktiv skogsmark. Skogen är välskött och har sin övervikt mot slutavverkningsmogna barrskogsbestånd. Bra drivningsförhållanden och väl utbyggt vägnät inom fastigheten med nära till allmänna vägar gör tillgängligheten mycket god.
Virkesförrådet uppgår till 14 459 m3sk, enligt skogsbruksplan upprättad juni 2019. Detta gör att Sommarhult idag har ett genomsnittligt virkesförråd på hela 166 m3sk/ha. Boniteten uppgår till 6,3 m3sk/ha/år och den löpande tillväxten under planperioden är 439 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är gran 49 %, tall 48 %, björk 3 %. Informationen är hämtad ur bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Fastigheten har cirka 1 ha som är i behov av ungskogsröjning de närmsta fem åren samt ytterligare areal senare under planperioden

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Fiske

Fastigheten har del i Stengårdshultasjön som är en sjö i Gislaveds kommun i Småland och ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Sjön är cirka 26,8 meter djup, har en yta på cirka 473 ha och befinner sig 223 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Svanån (Radan). Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, gös, lake och mört fångats i sjön.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerad fyndplats av fornfynd i fastighetens östra kant mot sjön. I sydvästra delen finns område registrerat som fossil åkermark. (källa: SeSverige)
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Ö

Till fastigheten hör den intilliggande ön i fastighetens sydöstra kant. Ön utgörs av skogsmark och är cirka 7000 m²

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter