Lantbruk

Åby, 80 ha skog och jakt

Utgångspris

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 18 sep, kl 02:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,8 ha
Tomtområde
80,8 ha
Virkesförråd
8 160 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY ÅBY 23:1

Om fastigheten

Välskött byggnadsfri fastighet om ca 82 ha. Aktuellt virkesförråd ca 8 600 m3sk Bonitet 8,7 m3sk per ha. Goda jaktmöjligheter.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Sydved, Lisa Skagerberg 2019-03-14
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 81,8 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 8 160 m3sk, motsvarande ca 100 m3sk per ha. Fastigheten består av tre skiften varav två är i närheten till varandra och ett utskifte i utkanten av Åby samhälle.
Boniteten är uppskattat till 8,7 m3sk per ha. Fastigheten domineras av röjning och gallringsskog.
Medräknat 2019 års tillväxt blir aktuellt virkesförråd ca 8 600 m3sk.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbom

Kontakta Joakim Ahlberg 0470 745706 för information om vägbommar innan besök görs på fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare.

Naturvärden

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsen av sumpskogar och ett område med dokumenterade naturvärden.

Vindkraft

Det har funnits ett arrendeavtal mellan fastighetsägarna och ett vindkraftföretag, detta avtal är uppsagt av vindkraftsföretaget. Kontakta Joakim Ahlberg för mer information.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-09-18. Märk budet med Åby. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 225 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter