Lantbruk

Åker, Skog, Tomtområde samt egen Ö.

Högsta bud

3 700 000 kr

Högstbjudande: 3 500 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,6 ha
Skogsmark
36,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Skogsimpediment
1,1 ha
Inägomark
25,4 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
1 842 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN ÅSVIKEN 1:3, 1:50, 1:51 samt del av 1:2.

Adress

Åsviken 68195 Kristinehamn

Om fastigheten

I Åsviken Ölme försäljs nu markområden som omfattar ett påbörjat exploateringsområde för fritidshus, skog, åker- och betesmark. Dessutom en egen Ö i Vänern bebyggd med jakt- och fiskestuga. Välkommen att lägga bud på helheten eller valda delar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fiske och Jaktstuga på Trulsholmen

Belägen på Trulsholmen med Ypperligt fint västerläge. Enkel byggnad inredd med säng, sittplats och pentry. Renoveringsbehov föreligger. Stugan är den enda byggnaden på ön och efter en del renoveringsinsatser kan den som vill skapa en riktigt fin och enskild idyll.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2019 av Erik Kumm Skog och Ekonomi. I skogsbruksplanen angivna uppgifter ingår den del av fastighet som nu bjuds ut till försäljning.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 36,1 ha med ett totalt virkesförråd om 1 842 m³sk varav 510 m³sk är S1 skog. Beräknad medelbonitet är 5,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 119 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 51 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 61%, gran 16% och löv 23%. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är i skogsbruksplanen satt till totalt 92 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 57 m³sk samt gallring 35 m³sk.

Skogsvård

I Planen föreslagna skogsvårdsåtgärder som bör utföras snarast är plantering 7 ha samt röjning 15,3 ha. Virkesförrådet är i medeltal lågt på fastigheten men med rätt insatser och framtida skötselåtgärder bör en investering kunna ge bra förräntning på sikt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastighetens inägomark ligger fint samlad och utgörs av såväl åker- som betesmark. I EU:s Blockdatabas är arealen åkermark angiven till 10,51 hektar (del som nu försäljs) samt betesmarken 16,12 hektar. Vid lågt vattenstånd är i praktiken större områden möjliga att beta mot vattenlinjen än vad som är upptaget för EU-ersättning.

Arrende/nyttjanderätter

Markerna brukas idag aktivt med odling och betesdjur. Tillträde till jordbruks- och betesmarker är möjligt för köparen från och med nästkommande årsskifte.

Jakt

Fastigheten ingår i Borgeruds viltvårdsområde som omfattar ca: 2 100 ha. Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt där fastigheten berättigar till ett jakträttsbevis plus en gäst.
Borgeruds VVO ingår i sin tur i Södra E:18 älgskötselområde.
Småviltjakt bedrivs enskilt på egen fastighet.

Forn- och kulturlämningar

Inom skogsbruksplanens avdelning 22 finns registrerat kulturminne i form av lägenhetsbebyggelse, sentida torp. RAÄ-nummer Ölme 115:1.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra förhöjda naturvärden finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen

Planer, bestämmelser mm

Området berörs av planer.
Över Åsviken 1:50, expoateringsområdet, finns antagen detaljplan (1781k-510/1992). Registreringsdatum 1992-06-25.
Inom Åsviken 1:2 samt 1:3 finns en byggnadsplan (17-r-299) där genomförandetiden utgått. Registreringsdatum 1965-03-11.
Inom Åsviken 1:2 samt 1:3 finns en byggnadsplan (17-m-685) där genomförandetiden utgått. Registreringsdatum 1976-11-04.
Inom Lundsholm 1:2 Mfl. Ändring av detaljplan (1781k-502/1993). Ursprunglig plan se akt 17-r-283, 17-r-299, 17-s-413, 17-t-102, 17-u-266, 17-m-685. Registreringsdatum 1993-01-13.
Inom Åsviken 1:2 Djur och växtskyddsområde "Mellskär" (1781-p13/4) Registreringsdatum 2013-11-01.
Inom Åsviken 1:2, 1:11 M.fl. Nybyggnadsförbud (17-gv-76/25) Registreringsdatum 1976-11-04.
Inom Åsviken 1:2, 1:11 M.fl. Nybyggnadsförbud (17-gv-86/6) Registreringsdatum 1983-08-12
Inom Åsviken 1:2. Fråga väckt om förordnande Enl 113§ Byggnadslagen (17-im2-67/20) Registreringsdatum 1967-01-11
Inom Åsviken 1:2-3. Förbud mot schaktning, trädfällning (17-gv-75/30) Registreringsdatum 1975-12-29.

Flera fastighetsbeteckningar, Delförsäljningar

I försäljningen ingår Fastighetsbeteckningarna som följer:
Åsviken 1:2 del av. Gäller delförsäljning av fastigheten där gårdscentrum är beläget. Kan med fördel regleras till exempelvis 1:3 vid samma köpare. Här ingår även "Trulsholmen" som är en friliggande ö i Lunnerviken där en jakt- och fiskestuga är belägen.
Åsviken 1:3, Avser hel fastighet som utgörs av skog, åker- och betesmark.
Åsviken 1:50, Avser hel fastighet som är det tidigare avstyckade området där exploatering för fritidshustomter är inledd. Idag skogsmark omfattande ca 6,5 hektar.
Åsviken 1:51, Avser hel fastighet som är en avstyckad småhustomt i samband med projekteringen av exploateringsområdet för fritidshus.

Bud kan lämnas på helheten eller i försäljningen ingående delar. Försäljning kommer ske på det sätt som vid sammanställning av bud ter sig gynnsammast för säljaren.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och liknande. Om mer ingående visning eller genomgång av exploateringsområde eller Fiskestuga på "Trulsholmen" önskas kontakta ansvarig fastighetsmäklare för tidsbokning.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Tillträde

Tillträde till Åsviken 1:3, 1:50 och 1:51 kan ske efter överenskommelse. Fastighetsdel från Åsviken 1:2 kan tillträdas efter avslutad lantmäteriförrättning.

Exploateringsområde fritidshus

Åsviken 1:50 samt, inom samma område avstyckad tomt, Åsviken 1:51 är ett område som ansetts lämpligt för exploatering till fritidshustomter. Mycket arbete har lagts ner med framtagande av detaljplan, gemensamhetsanläggningar för vägar mm. Elnät finns framdraget till området med flera anslutningspunkter.
Plantiden har förnyats i samband med bildandet av Gemensamhetsanläggningar för vägar 2016.
Enligt detaljplanen skall gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp samt grönområde anläggas, dock kan en tillfällig, tidsbegränsad, avloppslösning för 1-2 visningshus tillåtas. Exploatören har 10 år, (räknat från 2016) plus vid behov, ytterligare 10 år på sig att färdigställa anläggningarna.
Se gärna bifogad detaljplan under övriga bilagor.

Öar i Vänern, Fiskestugan

Inom Åsviken 1:2, i Vänerviken "Lunnerviken", finns öarna Trulsholmen, Hatten (tidigare benämnd Hästen) samt Mellskär. Trulsholmen är den större av dessa där Jakt- och Fiskestugan är belägen. Vad gäller Hatten och Mellskär är dessa idag inte registrerade hos Lantmäteriet som tillhörande Åsviken 1:2 utan ligger som outredda ägarförhållanden. Dock förekommer de i äldre lantmäteriförrättningar som tillhörande till Åsviken 1:2. För att återigen säkerställa äganderätten krävs för den som så önskar en Fastighetsbestämning utförd av Lantmäteriet. Öarna Hatten och Mellskär är små och av obetydligt värde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 688 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter