Lantbruk

Åkermark 18,4 ha Ysane

Pris eller bud

3 125 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 21 feb, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,0 ha
Tomtområde
17,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Sölvesborg Ysane 5:17 område av markerat med rött

Adress

Norremarksvägen 310 29494 Sölvesborg

Om fastigheten

Välskött åkerskifte i ett samlat skifte om totalt ca 17 ha i Ysane med god arrondering och lättillgängliga skiften från väg. Stödrätter följer marken till en brukad areal av 17 ha.

Pris 3 125 000 kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Total areal enligt röd markering är ca 17 ha och gränserna är utmarkerade i fält med vita stängselkäppar. Jordarna passar för potatis och spannmål har odlats utan vattendom. Marken är inte täckdikad och har en god arrondering för området. Resterande mark vid gårdscentrat kan arrenderas av ny ägare enligt överenskommelse och säljaren brukar marken för växtsäsong år 2020.
Åkermarken blir tillgänglig för ny ägare efter att fastighetsreglering vunnit laga kraft eller enligt överenskommelse. För mer information om åkermarken, areal enligt Sam-ansökan med karta, stödrätter och tillträdesdag, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stödrätter

Till markområdet följer stödrätter för en areal av 17 ha.

Övriga marktyper

Ett skifte på Ysane mosse ingår i försäljningen och arealen uppgår till ca 1,4 ha enligt uppmätning på fastighetskarta. Marken domineras av lövskog.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är en del av försäljningen av en större fastighet. Vid delförsäljning måste fastighetsområdet regleras till av köparen redan ägd fastighet eller nybildas. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Eventuella servitut och rättigheter som belastar fastigheterna i sin helhet idag fördelas vid en kommande förrättning och fördelas enligt lantmätarens beslut, för aktuellt område.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på underhåll eller användning.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter