Lantbruk

Åkermark med skogsbackar

Försäljningssätt

Bud senast tis 12 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,5 ha
Skogsmark
3,5 ha
Skogsimpediment
5,0 ha
Åkermark
13,0 ha
Betesmark
7,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ESKILSTUNA LISTA-ÅSBY 5:1, DEL AV

Adress

Lista-Åsby gård 2 63514 Eskilstuna

Om fastigheten

Åkermarksskifte med betesmark och skogsbackar i den odlade slättbygden väster om Eskilstuna. Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Eskilstuna kommun.

Uppskattad areal om 28,5 ha, varav 13 ha är åkermark, 7 ha betesmark och 8,5 ha skogsmark samt impediment.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående markanvändning och liknande.

Bilder

Fakta

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen:
13 ha åkermark med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Otillfredsställande dränerad.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen:
7 ha betesmark med 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i värdeområdet.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett befintligt arrende med avträde den 13 mars 2021. Begäran om villkorsändring eller uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. Arrendatorn är ansvarig för underhåll av de körvägar som används för driften. Jordägaren är ansvarig för de kostnader som uppkommer gällande samfällda diken, vägar och andra samfälligheter. I arrendeavtal ingår skyddsjakt på vildsvin.

Skogsmark

3,5 ha skogsmark/skogsbacke med virkesförråd om 260 m³sk. Medeltal 76 m³sk per ha.
Skogsuppskattningen är gjord enligt mätning Skogsstyrelsens skogliga grunddata, laserskannat 2010, som underlag.

5 ha skogsimpediment enligt taxeringsinformationen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns fem lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Dessa består av stensättningar, skärvstenshögar och röse. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen gäller. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Fastighetsdelen säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Eskilstuna kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter