Lantbruk

Åkermark

Högstbjudande

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,0 ha
Åkermark
30,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Västerås Långfallet 1:8

Adress

Långfallet 726 91 Skultuna

Om fastigheten

Åkermark om 30 ha i ett skifte i Långfallet, 7 km norr om Harakers kyrka.
Normal avkastning och kvalitet

Jakträtt.

Hitta hit

Bilder

Fakta

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen:
Åkermark med normal avkastning och kvalitet, avviker max 30%. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde 3 (Skultuna) marken är också ansluten till Haraker - Fläckebo Älg- & Kronskötselområde (ÄKO) om ca 6 000 ha och Harakers Jaktvårdsförenings Jaktlag om ca 1 200 ha jaktledare är Hans Elg. Fastigheten har 1 st jakträtter i jaktlaget och en inträdesavgift om 4 500 kr i engångsavgift för del i jaktlagets slakteri m m. Jakten efter kronhjort och vildsvin är mycket omfattande och med god tillgång. All jakt sker tillsammans i jaktlaget med 12 medlemmar. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄKO/JVF m m.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till Olsbo gård AB sedan 1/4 2013 på 3 års löpande upplåtelse. Arrendeavgiften uppgår till 40 000 kr plus moms för varje arrendeår. Betalning sker i december. Arrendatorn har fri brukningsrätt. Vid frånträde ska marken vara höstplöjd. Röjning av åkerkanter får ske av arrendatorn vid behov.

Uppsägning eller begäran om ändring av villkoren av arrendet ska ske skriftligen och ska ske senast 8 månader före arrendetidens utgång.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns 1 lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid gränsen till brukningscentra/Långfallet 1:7 finns en fyndplats för boplats och viste, benämnt som övrig kulturhistoriska lämning. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Stödrätter

EU-stöd/stödrätterna på åkermarken innehas och ägs av arrendatorn.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om deras skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari de befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter