Lantbruk

Åkermarksskiften i Barkaröby

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 19 jun, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Åkermark
20,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VÄSTERÅS BARKARÖBY 12:1 del av,

Om fastigheten

Åkermark om ca 20 ha och skogsmark om ca 1 ha. Området består av tre skiften varav ett större sammanhängande åkerskifte om 13 ha.

Relativt samlade skiften med god åtkomst.

Försäljningen gäller del av fastighet. Objektet kan endast fastighetsregleras till annan lantbruksfastighet inom Västerås kommun.

Kompletterande information om invallningsföretag kommer inom kort.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Åkermark

18,7 ha åkermark av normal avkastning och kvalitet enligt taxeringsuppgift.
Tillfredställande dränerad eller självdränerad.

Arrende/nyttjanderätter

Tillträde för åkermarken kan ske 2020-03-15 då det finns befintliga arrenden.

Stödrätterna överförs vederlagsfritt på köparen 2020.

Jakt

Jakten är utarrenderad men uppsagd för avträde 2019-06-30. Jakten är därefter tillgänglig för köparen.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på de delar av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på de delar av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Planer, bestämmelser mm

Skifte 2 gränsar mot Fullerö naturreservat och skifte 3 gränsar mot Askövikens naturreservat.

På det norra skiftet finns planer på att bygga GC-väg Enhagen Tidö-Lindö. Ingen vägplan är ännu framtagen och därför kan man inte med säkerhet säga vart den ska byggas.

Mantal

Fastigheten har 2301/4608 mantal i skifteslaget. Andel ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Fördelning av mantal sker vid lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Försälningen gäller del av fastighet och inga inteckningar/pantbrev medföljer i marköverföringen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Västerås kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Köparen ska vara beredd att skriva överenskommelse om fastighetsreglering senast den 2019-06-27.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Övriga marktyper

Skogsmark om ca 1 ha består av ett bestånd med al som ligger i anslutning till en myr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter