Lantbruk

Åkerskifte med skog

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 21 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,8 ha
Skogsmark
2,7 ha
Åkermark
10,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÄNGNÄS BOSVED 4:1, del av

Adress

Häringstorp 64594 Strängnäs

Om fastigheten

Jordbruksmark i ett attraktivt jordbrukslandskap öster om Strängnäs. Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Strängnäs kommun.

Beräknad total areal om 12,8 ha, varav 10,1 ha är åkermark. Resterande 2,7 ha är skogsmark.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen är det normal produktionsförmåga och kvalitet på åkermarken. Avviker med mindre än 10 %. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Marken brukas i dagsläget av säljaren.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Ett område om 1,4 ha är utarrenderad. Upplåtelsen gäller för en tid av 3 år, fr o m 2018-04-01. Arrendatorn äger ej rätt till jakt på marken. Uppsägning eller villkorsändring ska ske senast 6 månader före arrendetidens utgång.

Arrendatorn har rätt att driva sin verksamhet efter eget gottfinnande men med hänsyn till gällande miljöregler. Vid frånträdet ska marken lämnas i sådan skick att växtodling ska kunna återupptas.

Skogsmark

2,7 ha skogsmark/skogsbacke med virkesförråd om 1000 m³sk. Medeltal 370 m³sk per ha.
Skogsuppskattningen är gjord enligt mätning Skogsstyrelsens skogliga grunddata, laserskannat 2010, som underlag. Volymen är uppräknad med en uppskattad medelbonitet på 5 m³sk/år/ha.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På del delen av fastigheten som försäljningen avser finns en fornlämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Boplats utan synlig anläggning. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Mantal

Fastigheten har 11/24 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Endast den andel mantal som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Häradsallmänning

Andelar i Nykvarn Selebo och Strängnäs Åkers Häradsallmänningar ingår inte i försäljningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Strängnäs kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Fastighetsdelen säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter