Skogsfastighet

Attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade

Högstbjudande

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 30 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,3 ha
Skogsmark
20,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
2 300 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GISLAVED NORRA HESTRA KYRKOBOL 1:6 och 1:45

Om fastigheten

Två skogsfastigheter nära gränsen mellan Småland och Västergötland, 20 km från Gnosjö och Gislaved.

Produktiv skogsmark om 20,1 ha med ett virkesförråd om 2 300 m³sk, varav 1 600 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 7,4 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 40 % tall, 55 % gran, 4 % löv/björk och 1 % ek/lärk/övrig ädellöv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog i åldrarna 0 – 20 år och då främst röjningsskog, samt skog i åldrarna 80 – 89 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheterna.

De här fastigheterna har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad våren 2019 av Fredrik Lindespång, A.L:s Skogsdata Produkter AB.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 20,1 ha med ett virkesförråd om 2 300 m³sk, varav 1 600 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 7,4 m³sk per ha. Medeltal 114 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 40 % tall, 55 % gran, 4 % löv/björk och 1 % ek/lärk/övrig ädellöv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog i åldrarna 0 - 20 år, då främst röjningsskog, samt i åldrarna 80 - 89 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Marken är normalt kuperad för trakten och avvattnas av mindre bäckar och diken. Lättåtkomlig med en genomkorsande byväg och kompletterande basvägar.

På fastigheterna är avdelningarna 4 och 18 föreslagen som NS-områden (naturvård skötsel), sammanlagt 1,1 ha. det motsvarar 5,5 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 1,3 ha, plantering av 0,6 ha och hjälpplantering av 0,4 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning om 2,1 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fri för köparen på tillträdesdagen

Fiske

Fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:6 har andel i samfällt fiske i Agnsjön och Hylteån.

Mantal

Fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:6 har 1/24 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar skall visas hänsyn.

Frännatorps- och Äspåsleden går genom båda fastigheterna.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Vattenskyddsområde berör inte fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Inteckningar

Summa inteckningar: 125 000 SEK, Antal: 1 Datapantbrev
Gäller båda registerfastigheterna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastigheternas egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter