Lantbruk

Björkhult 59 ha

Högstbjudande

6 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,9 ha
Skogsmark
44,3 ha
Skogsimpediment
0,3 ha
Åkermark
12,8 ha
Övrigmark
1,5 ha
Virkesförråd
8 329 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Tibro Björkhult 3:1

Adress

Björkhult Fagersanna

Om fastigheten

Jord- och skogsfastighet belägen i Fagersanna öster om Tibro. Fastighetens totala areal uppgår till 59 ha fördelat på 44 ha välskött skogsmark med ett virkesförråd om 8 300 m³sk, 10 ha åkermark samt 4 ha betesmark och övrig mark. Fastigheten är bebyggd med ladugård och maskinhall.

Angränsande fastigheten Björkhult 1:58 är också till försäljning och samtliga skiften gränsar till Björkhult 3:1. Åkermarken på de båda fastigheterna sambrukas idag. Vid förvärv av båda fastigheterna erbjuds en mycket fin enhet om totalt 125 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1977, 8x20 meter med träkonstruktion, grusatgolv, träfasad och plåttak.

Ladugård

Ladugård uppförd i vinkel med tegelsatt djurdel och loge i trä med vidbyggd maskinförvaring. Fähusdelen har den gamla inredningen kvar. Loge med trägolv och magasin med kalluftstork för spannmål. Byggnaden bär tak av lertegel.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 44,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 329 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 188 m³sk/ha. Markens medelboniteten har bedömts till 7,3 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 299 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 67% tall, 14% gran och 19% löv. Fastigheten domineras av gallringsskog och är fördelad på flera skiften. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 700 m³sk, därav slutavverkning 770 m³sk och gallring 960 m³sk.
Skogsvård med röjning är under planperioden endast 2 ha.
Nyckelbiotoper och fornminne finns ej registrerade på fastigheten. I planen har 0,9 ha satts av till NO och NS.

Sammanfattningsvis är fastigheten mycket välskött. Följs avverkningsförslaget så kommer det totala virkesförrådet att öka till 9 400 m³sk i slutet av planperioden. Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i april 2016 och som är framskriven och uppdaterad till dags datum vad gäller virkesförråd och utförda åtgärder. Planläggare som också skrivet fram planen är Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2020-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Jakttorn och åtlar inom fastigheten tillhör nyttjanderättshavaren. Området erbjuder jakt på framförallt älg och rådjur men även vildsvin till och från. Fastigheten ingår idag i Björkhults jaktlag och i älgskötselområde.

Åkermark

9,7 ha är stödberättigad åkermark på i huvudsak lättare jordar som är odikade.

Betesmark

3,1 ha betesmark som saknar EU-stöd.

Arrende & stödrätter

Åkermarken är utarrenderad till 2020-03-13 och därefter tillgänglig för köparen. I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2020 års SAM-ansökan.

Grusgrop

På ett av skogsskiftena finns en grusgrop för husbehov.

Damm

I anslutning till ekonomibyggnaderna och Kvarnbäcken finns en mindre damm

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan. Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 56,3 ha.
Arealuppgifterna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 57 ha och är fördelade på 42 ha skog, 1 ha impediment, 8 ha åkermark, 5 ha betesmark och 1 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlämnas grovstädade.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 440 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter