Lantbruk

Bolagsägd skogsfastighet

Försäljningssätt

Bud senast tis 10 Dec, kl 08:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
105,0 ha
Skogsmark
100,0 ha
Skogsimpediment
5,0 ha
Virkesförråd
13 230 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE NYANÄS 1:10

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva en bolagsägd byggnadsfri skogsfastighet om ca 106 ha, varav ca 103 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 13 200 m3sk. Jaktmöjligheter.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av LRF Konsult, Joakim Ahlberg 2019 11 19.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 102,9 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 13 230 m3sk, motsvarande 129 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,9 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 587 m3sk.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult , Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö tillhanda senast 2019-12-10. OBS! Märk kuvertet Nyanäs. Använd gärna bifogad budblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygd enligt jordförvärvslagen. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Jakt

Jakträtten är fri för ny ägare från och med tillträdesdagen.

Kontrakt

Säljarens önskemål är att kontrakt skrivs i december 2019.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av fornlämning "lägenhetsbebyggelse" och "bytomt/gårdstomt" enligt RAÄ.

Naturvärden

Fastigheten berörs enligt skogsstyrelsen av områden med sumpskogar.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 7 km öster om Åseda. Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter