Skogsfastighet

Del av Malå Fårträsk 2:47

Försäljningssätt

Anbud senast tor 5 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
114,9 ha
Skogsmark
64,5 ha
Myr/kärr/mosse
48,6 ha
Åkermark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,1 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
4 830 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MALÅ FÅRTRÄSK 2:47

Adress

Nyborg 93991 Rentjärn

Om fastigheten

Nu säljs del av fastigheten Malå Fårträsk 2:47. På fastigheten står det enligt skogsbruksplan ca 4830 m³sk och medelboniteten uppgår till 3,4m³sk/ha/år. Jakt i Fårträsk VVO med ett område om ca 4000 hektar ingår och fiske rättigheter i byn ingår.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Malå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Del av

Försäljningen gäller del av fastighet där lantmäteriförrättning redan är igång. Köparen är väl medveten om att tillträdesdatum sätts efter att pågående lantmäteriförrättning avslutats.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 64,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 4830 m³sk varav ca 305 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Fårträsk VVO om ca 4000 hektar ingår.

Fiske

Fiskerättigheter i byn ingår.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 161 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter