Skogsfastighet

del av Piteå Blåsmark 3:13 till salu!

Försäljningssätt

Anbud senast tis 10 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
165,7 ha
Skogsmark
128,0 ha
Myr/kärr/mosse
7,6 ha
Berg/hällmark
27,2 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Småhusmark lantbruk
1,0 ha
Virkesförråd
13 740 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

PITEÅ BLÅSMARK 3:13 Del av

Adress

Gårdsmyrvägen 55 94492 Blåsmark

Om fastigheten

Del av fastigheten Piteå Blåsmark 3:13 är nu till salu. Skiftet som säljs har en total areal om 128 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd om ca 13 740 m³sk. Boniteten uppgår till 4,7m³sk/ha/år. God arrondering på skiftet med fina vägar. Jakt om ca 4200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Piteå Blåsmark 3:13 varför fastighetsbildning måste ske. Köparen svarar för förrättningskostnaden. Kan bilda en självständig fastighet via avstyckning eller regleras till tidigare ägd fastighet i området.

Inteckningarna står kvar i stamfastigheten.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Filip Berggren 2017 och sedan räknats upp till 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 128 ha med ett virkesförråd om totalt ca 13 740 m3sk varav ca 7087 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Avdelning 9 och 15 i skogsbruksplanen har gödslats 2013.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Blåsmarks VVO om ca 4200 hektar.

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning i form av boplatsgrop finns registrerad på fastigheten och berör avdelning 15(Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 998 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter